Informace o prokázání způsobilosti

Informace o prokázání způsobilosti PRO VÝKON PROFESÍ V OBORU, CERTIFIKACE:

V zemích Evropské unie neexistuje jednotný způsob prokazování odborné způsobilosti pro výkon profese soukromý detektiv a není ani systém certifikace soukromých detektivních činnosti. Jelikož není v zemích Evropské unie a přístupových zemích jednotná legislativa těchto služeb nemohou existovat ani jednotné standardy odborné způsobilosti, standardy spolehlivosti, ani další jednotné standardy ( např. standardy psychologické, standardy výkonu činnosti apod.) Pro odbornou způsobilost k výkonu soukromých detektivních služeb, je ale nutno vycházet z nezvratné skutečnosti moderního pojetí soukromých detektivních činností. Služby soukromých detektivů již nepředstavují jen sledování nevěrných manželů či manželek, ale zasahují do řady oblastí společenského i ekonomického života. Soukromé detektivní služby mají interdisciplinární charakter : Vedle těchto technologií vyžaduje profesionální výkon služeb soukromých detektivů znalosti z oblasti :

Práva;
Kriminologie;
Psychologie;
Sociologie
Logiky; apod.;

STANDARDY PROFESNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO DETEKTIVA:

Profesní standardy “Pracovníků a managementu soukromé detektivní a konkurenčně zpravodajské činnosti “ obsahuje problematiku úvod do problematiky soukromých detektivních služeb, právní základy soukromé detektivní činnosti, formy soukromé detektivní činnosti, metody soukromé detektivní činnosti, problematiku prostředků užívaných v soukromé detektivní činnosti. Dále se jedná o oblast sil a pomocných sil soukromé detektivní práce, problematiku spolupráce soukromý detektiv a advokát, o detektivní ochrany ekonomických zájmů, prevenci v rámci soukromé detektivní činnosti a problematiku personální detektivní ochrany, rozkrývání latentní ekonomické kriminality, shromažďování informací a informací o důkazech pro správní řízení a soudní kauzy a rozsáhlou problematiku podnikatelského zpravodajství

ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH SLUŽEB:

 • historie soukromých detektivních služeb v ČR;
 • místo soukromých detektivních služeb v systému bezpečnostního průmyslu;
 • místo a úloha soukromých detektivních služeb v občanské informační společnosti,
 • místo a úloha soukromých detektivních služeb v tržní ekonomice;

PRÁVNÍ ZÁKLADY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • právní východiska o něž se detektivní činnost opírá;
 • právní aspekty přístupu k informacím a práce s informacemi;
 • právní aspekty vztahu soukromý detektiv – klient;
 • právní rizika při výkonu soukromé detektivní činnosti;

PSYCHOLOGICKÉ A KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • Psychologické aspekty soukromé detektivní činnosti;
 • Kriminologické aspekty soukromé detektivní činnosti;
 • Pedagogické aspekty soukromé detektivní činnosti;

FORMY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • detektivní ochrana ( detektivní dohled):
 • hotelový detektiv;
 • detektiv v obchodě;
 • detektivní ochrana živnostenských provozoven a provozoven jiných podnikatelských subjektů;
 • osobní ochrana osob – bodyguard;
 • detektivní prověrka;
 • detektivní rozpracování;
 • detektivní dokumentování;
 • podnikatelské ( komerční zpravodajství );

METODY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • Obecně k metodám soukromé detektivní činnosti;
 • Detektivní vytěžování evidencí, registrací a archivů;
 • Detektivní vytěžování;
 • Detektivní pozorování;
 • detektivní vyhodnocování dokumentů;
 • vedení a vyhodnocování detektivních evidencí a databází;
 • detektivní legenda;
 • detektivní obhlídka místa;
 • detektivní osobní ochrana;
 • detektivní osobní pátrání;
 • detektivní dezinformace;
 • detektivní kombinace;
 • detektivní informační proniknutí;
 • tvorba a prověřování detektivních verzí ( hypotéz);

PROSTŘEDKY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • všeobecné:
 • kancelářská a výpočetní technika a softwarové prostředky;
 • spojovací prostředky;
 • dopravní prostředky;
 • audio a audio-video prostředky;
 • kriminalistické prostředky;
 • fyziodetekce jako prostředek detektivní činnosti;
 • speciální zpravodajské a kontrarozvědné prostředky;

SÍLY A POMOCNÉ SÍLY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • psychologické požadavky kladené na soukromého detektiva;
 • odborná způsobilost soukromého detektiva;
 • soukromý detektiv a asertivní chování;
 • lidské informační zdroje – informátoři;
 • zásady získávání
 • vhodnost informačního zdroje
 • schopnosti informačního zdroje;
 • spolehlivost informačního zdroje;
 • informační zdroje cílené a informační zdroje poziční;
 • zásady organizace, plánování,řízení, koordinace a kooperace, kontrola informačních zdrojů;
 • ověřování informací získaných od informačních zdrojů;

ORGANIZACE, ŘÍZENÍ A KONTROLA DETEKTIVNÍ ČINNOSTI:

 • organizace, plánování, řízení,
 • kontrola v systému detektivních kanceláří;
 • spolupráce, součinnost, koordinace a kooperace,
 • činnost soukromého exekutora;
 • Pravidla spolupráce soukromý detektiv – soukromý exekutor;
 • Význam znaleckých expertíz pro soukromou detektivní činnost;
 • využití soudních znalců;
 • spolupráce detektiv advokát v občansko právních a rodino právních kauzách;
 • spolupráce detektiv advokát v hospodářsko právních a pracovně právních kauzách;
 • spolupráce detektiv advokát v trestně právních kauzách;

DETEKTIVNÍ ČINNOST PŘI OCHRANĚ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ:

 • obecný úvod do problematiky detektivní činnosti při ochraně ekonomických – podnikatelských subjektů;
 • detektivní ochrana podnikatelských subjektů, jako předpoklad úspěšného podnikání a řízení ekonomických procesů;
 • místo a úloha detektivní činnosti při ochraně podnikatelských subjektů – ochrana ekonomických zájmů v tržní ekonomice;
 • obecné aspekty detektivní prevence v soukromé detektivní činnosti;
 • prevence uvnitř detektivních kanceláří;
 • detektivní prevence a její místo v systému prevence kriminality a jiných negativních jevů;
 • personální bezpečnost jako významný aspekt prevence při ochraně ekonomických zájmů;

ROZKRÝVÁNÍ LATENTNÍ EKONOMICKÉ KRIMINALITY:

 • Obecné zásady detektivní činnosti při rozkrývání latentní ekonomické kriminality;
 • Odhalování – rozkrývání latentní kriminality v objektech ( firmách, společnostech apod.) podnikatelských subjektu;
 • Taktika a metodika odhalování – rozkrývání jednotlivých druhů latentní ekonomické kriminality v objektech podnikatelských subjektů;
 • Metodika rozkrývání různých druhů latentní hospodářské – ekonomické kriminality
  dokumentování rozkryté latentní ekonomické kriminality a spolupráce soukromého detektiva s orgány činnými v trestním řízení;

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ, INFORMACÍ O DŮKAZECH A DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO POTŘEBY SOUDNÍCH KAUZ A SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ:

 • průkazní hodnota informace a informace o důkazech;
 • důkazní prostředky a způsoby jejich zajištění;

KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

 • Informace a práce s nimi jako základ Konkurenčního zpravodajství;
 • Otevřené informační zdroje základ konkurenčního zpravodajství;
 • Rafinerie informací z otevřených zdrojů a investigativní analýza;
 • Zpravodajský cyklus;
 • obranné konkurenční zpravodajství – informační bezpečnost ;
 • ochrana informací a dat;
 • ochrana počítačových a komunikačních systémů;
 • ochrana proti ofenzivnímu zpravodajství konkurence;
 • ochrana utajovaných skutečností;
 • ofenzivní konkurenční zpravodajství;
 • informace a jejich místo v rozhodovacím procesu managementu – management znalostí;
 • informace a marketing, informace o konkurenci;
 • vlivové konkurenční zpravodajství – lobbying:
 • metody působení ve vlivovém zpravodajství;
 • vlivové zpravodajství a informace;
 • vlivové zpravodajství a dezinformace;

STANDARDY PRÁVNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO DETEKTIVA:

Má-li soukromá detektivní činnost zaujmout ve společenského žebříčku profesí místo, které ji nesporně náleží, je zcela nezbytné stanovit a prosadit standardy odborné způsobilosti soukromých detektivů. V této souvislosti je rovněž nezbytné, aby každý pracovník soukromé detektivní kanceláře byl nějakým způsobem licencován. Nastoupí-li zedník ke stavební firmě musí prokázat že je vyučen nebo alespoň zaučen v daném oboru. Proto není možné, aby v soukromé detektivní kanceláři mohl pracovat kdokoliv v přímém výkonu soukromé detektivní činnosti (jako soukromý detektiv) aniž by prokázal odbornou způsobilost pro výkon dané činnosti. Nemůže postačovat, že provozovatel soukromé detektivní služby (soukromé detektivní kanceláře) získá koncesi na služby soukromých detektivů a může zaměstnávat kohokoliv, bez patřičné odborné způsobilosti. V soukromé detektivní činnosti má nezastupitelné místo základní orientace v právním řádu. Základní znalost a orientování se v právním řádu je pro soukromého detektiva velice významná. Bez orientace v právu se soukromý detektiv ve své činnosti neobejde. Proto je třeba, aby soukromý detektiv zvládnul právo alespoň v následujícím rozsahu.

PRÁVO A STÁT

 • Regulace společenských vztahů,vznik a pojem práva, jeho systém, funkce a prameny;
 • Právní vědomí, právní norma,normativní právní akty;
 • Tvorba práva;
 • Právní vztah,právní odpovědnost,delikty.;
 • Stát. Veřejná správa. Státní správa a samospráva.

ÚSTAVNÍ PRÁVO:

 • Ústava ČR, ústavní pořádek a ústavní principy;
 • Zákonodárná, výkonná, soudní moc;
 • Ústavní soud ČR;
 • Listina základních práv a svobod;

ORGANIZACE A ÚKOLY SOUDŮ, STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ADVOKACIE:

 • Organizace a úkoly soudů a státního zastupitelství;
 • Úkoly a právní úprava advokacie, soudních exekutorů a notářství;
 • Spolupráce soukromého detektiva s advokacií, soudními exekutory a notáři;

OBČANSKÉ PRÁVO:

Pojem, předmět, prameny občanského práva;
Občanskoprávní skutečnosti, pojem a druhy;
Občanskoprávní vztahy – pojem, prvky, druhy, zastoupení, právní úkony;
Věcná práva, včetně práva vlastnického a spoluvlastnictví;
Právo závazkové;
Dědické právo;
Bezdůvodné obohacení;

RODINNÉ PRÁVO:

 • Pojem, předmět, prameny a zásady rodinného práva;
 • Manželství;
 • Určování rodičovství, výživné, náhradní výchova dětí;

OBCHODNÍ PRÁVO:

 • Pojem, předmět, systém, prameny a zásady obchodního práva;
 • Podnikání, podnikatel, podnik;obchodní rejstřík,hospodářská soutěž;
 • Podnikání podle živnostenského zákona-živnost, živnostenská oprávnění, obchodní společnosti, jejich vznik a charakteristika,družstvo;
 • Obchodní závazkové vztahy, typy obchodních smluv, zajištění obchodních závazků, náhrada škody

FINANČNÍ PRÁVO:

 • Pojem a obsah finančního práva, rozpočtová soustava, měna a devizy;
 • Daně, poplatky, clo, orgány finanční správy.

PRACOVNÍ PRÁVO:

 • Pojem a prameny pracovního práva;
 • účastníci pracovně právních vztahů, pracovní poměr, jeho vznik, změny a skončení,úkony spojené se skončením pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr;
 • Pracovní řád a pracovní kázeň, pracovní doba, dovolená na zotavenou;
 • Odměna za práci, náhrada mzdy při překážkách v práci;
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
 • Náhrada škody v pracovním právu;

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI:

 • Charakteristika, právní úprava, subjekty vnitřní bezpečnosti státu;
 • Policie ČR, její právní úprava a úkoly;
 • Bezpečnostní informační služba ČR, její právní úprava a úkoly; ¨
 • Obecní policie v ČR, její právní úprava, úkoly, organizace a řízení;
 • Vězeňská stráž ČR, její právní úprava, struktura, úkoly;
 • Orgány celní správy, jejich právní úprava a základní úkoly;

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ:

 • Pojem, právní úprava a obecná charakteristika správního řízení,základní zásady, subjekty správního řízení;
 • Stadia – jejich bližší charakteristika, řízení před orgánem prvého stupně, rozhodnuti ve správním řízení;
 • Řízení před orgánem druhého stupně,výkon správního rozhodnuti.

PŘESTUPKY:

 • Pojem a znaky přestupku, rozdíly mezi trestným činem a přestupkem.
 • Zákon o přestupcích – jeho struktura.
 • Právní následky přestupku.
 • Zvláštní ustanovení o mladistvých.
 • Zánik odpovědnosti za přestupek.
 • Zvláštní část zákona o přestupcích – rozbor skutkových podstat přestupků.
 • Řízení o přestupcích.
 • Vyřízení přestupku na místě.
 • Návrhové přestupky.
 • Oznámení přestupku, jeho odevzdání a odložení.
 • Řízení před správním orgánem.

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – OBECNÁ ČÁST:

 • Pojem, dělení trestního práva, prameny, struktura a působnost trestního zákona;
 • Pojem a znaky trestného činu, skutková podstata trestného činu a její znaky;
 • Vývojová stadia trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost;
 • Trestná součinnost, souběh a recidiva trestných činu;
 • Zánik trestnosti;
 • Právní následky trestného činu.

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ -ZVLÁŠTNÍ ČÁST:

 • Systematika zvláštní části trestného zákona.
 • Výkladová ustanoveni. Klasifikace škod, stanoveni výše škody.
 • Trestné činy proti majetku – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů, korespondující přestupky.
 • Trestné činy hospodářské – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů, související přestupky.
 • Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných – rozbor vybraných skutkových podstat, včetně korespondujících přestupků.
 • trestné činy obecně nebezpečné – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů, související přestupky.
 • Trestné činy hrubě narušující občanské soužití – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů, související přestupky.
 • Trestné činy proti životu a zdraví – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů a korespondujících přestupků.
 • Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti – rozbor vybraných skutkových podstat trestných činů.

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ:

 • Pojem a účel trestního práva procesního, trestní řízení a jeho stadia;
 • Základní zásady trestního řízení – pojem, význam, dělení, charakteristika;
 • Subjekty trestního řízení – pojem, druhy, charakteristika;
 • Oznámení trestního činu – postup;
 • Vyřízení věci před zahájením trestního stíhání – způsoby vyřízení;
 • Zajišťovací úkony – účel a přehled forem zajištění osob a věcí;
 • Svědek, poškozený – pojem, práva a povinnosti;
 • Hlavní líčení – pojem, účel, fáze, rozhodnutí;
 • Opravné prostředky v trestním řízení – pojem, dělení, charakteristika;

EVROPSKÉ PRÁVO:

 • Základy evropského práva – pojem, historie evropské integrace, prameny, tvorba práva, přehled evropských organizaci;
 • Základy Evropské unie – základy a vývoj evropských společenství, základní orgány Evropské unie;
 • Evropa občanu – občanství unie, práva občana unie, ochrana lidských prav.

STANDARDY KRIMINALISTICKÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI SOUKROMÉHO DETEKTIVA:

Pro kvalifikovanou činnost soukromého detektiva je nezbytná znalost základů kriminalistiky. Kriminalistika je jedním ze základů oboru Bezpečnostně právní činnost. V celém rozsahu je třeba hodnotit vědomosti a dovednosti a to důsledně ve smyslu klíčových dovedností potřebných pro výkon standardních činností v soukromých detektivních službách.Úvodní teoretické pasáže sledují především komunikativní vědomosti a dovednosti jde o informace a argumenty, které umožní soukromému detektivovi efektivní komunikaci v základních otázkách společenské úlohy kriminalistiky. Podle našeho názoru by každý soukromý detektiv měl zvládnout základy kriminalistiky, alespoň v následujícím rozsahu:

ÚVOD DO KRIMINALISTIKY:

 • pojem a systém kriminalistiky;
 • předmět a metody kriminalistiky;
 • úkoly kriminalistiky a vztah k jiným vědním oborům;
 • místo a úloha kriminalistiky v soukromé detektivní činnosti;

KRIMINALISTICKÁ NAUKA O STOPÁCH:

 • pojem a význam stopy v kriminalistice;
 • informační hodnota stopy;
 • základní dělení stop v kriminalistice a jejich význam pro soukromou detektivní činnost;

KRIMINALISTICKÉ METODY IDENTIFIKACE OSOB A VĚCÍ:

a) Kriminalistická daktyloskopie:
vznik, druhy a hodnota daktyloskopických stop;
postup při daktyloskopování živých osob;
způsoby a prostředky používané pro vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop;

b) Identifikace osob podle vnějších znaků:
pojem, druhy a význam popisu osoby;
faktory ovlivňující kvalitu úředního a laického popisu;
zvláštní metody a nové formy získávání laického popisu (grafický portrét, portrétní identifikátor, počítačový systém);

c) Kriminalistická biologie:
pojem, význam a objekty kriminalistické biologie;
druhy biologických stop a jejich identifikační hodnota;

d) Kriminalistická odorologie:
podstata a význam zkoumání pachu v kriminalistice;
složení pachové stopy člověka;

e) Kriminalistická audioexpertíza:
pojem, podstata a význam kriminalistické audioexpertízy;
rozdělení kriminalistické audioexpertízy;

f) Kriminalistická trasologie:
pojem, objekty a význam kriminalistické trasologie;

g) Kriminalistická mechanoskopie:
pojem, objekty, zákonitosti a význam kriminalistické mechanoskopie;
charakteristika objektů a jejich informační hodnoty, druhy nástrojů;
mechanoskopické stopy, zabezpečovací zařízení (sklo, zámky, plomby);

h) Kriminalistická balistika :
pojem, objekty a význam balistického zkoumání;
charakteristika objektů a jejich informační hodnoty;
identifikace zbraní podle nábojnic a střel;

i) Kriminalistická pyrotechnika:
podstata a význam kriminalistické pyrotechniky;
společenská nebezpečnost výbuchů;
nejčastější příčiny páchání trestné činnosti na tomto úseku;

j) Grafická expertíza a diagnostika:
pojem, druhy, objekty a význam grafické expertízy;
podstata zkoumání ručního a strojového písma;
podstata zkoumání dalších objektů grafické expertízy (dokladů, listin, cenin, platidel apod.);
sporné a srovnávací materiály zkouška ručního písma;

k) Kriminalisticko-technické zkoumání léčiv a drog:
charakteristika základních pojmů a význam zkoumání léčiv a drog;
zneužívání léčiv a drog – typy drogové závislosti;
možnosti identifikačního zkoumání léčiv a drog v kriminalistické praxi;

l) Základy kriminalistické fotografie:
kriminalistická fotografická dokumentace;
účel, obecná pravidla a prostředky fotografické dokumentace;
druhy kriminalistických fotografií;
význam a užití fotografie v policejní praxi;

KRIMINALISTICKÉ UČENÍ O TRESTNÉM ČINU:

a) Kriminalistická charakteristika trestného činu:
obecný úvod ,prvky kriminalistické charakteristiky trestného činu;
význam kriminalistické charakteristiky trestného činu;
obecné vlastnosti procesu poznání trestného činu
zvláštnosti procesu poznání trestného činu

b) Kriminalistické učení o pachateli:
pachatel jako předmět zájmu kriminalistické vědy ,vlastnosti typického pachatele, vlastnosti, které ovlivňují průběh vyšetřování ( rozkrývání);
kriminologické a psychologické profilování pachatele;

c) Kriminalistické učení o oběti ;
oběť jako předmět zájmu kriminalistiky;role oběti v genezi konfliktu ;
role oběti při vyšetřování trestného činu ;
oběť a prevence kriminality;

d) Prevence kriminality
pojem a obsah prevence kriminality a jiných protiprávních jednání;
hlavní aktuální úkoly prevence kriminalisty a jiných protiprávních jednání;

VYBRANÉ PROBLÉMY KRIMINALISTICKÝCH TAKTICKÝCH METOD:

a) Úvod do studia kriminalistické taktiky:
základní pojmy,kriminalistická taktika a kriminalistická praktická činnost;
taktika procesních úkonů ;

b) Místo činu:
pojem a význam místa činu, neodkladná opatření, neopakovatelné úkony ohledání míst činu;
pojem a význam ohledání místa činu, právní úprava ;druhy, objekty a subjekty ohledání místa činu,příprava a metody ohledání ;
taktika ohledání ,základní taktické zásady postupu při ohledání místa činu v místnosti a v terénu; základy kriminalisticko-technické dokumentace;
protokol o ohledání místa činu;
topografická dokumentace místa činu;
fotografická dokumentace místa činu;
další možnosti dokumentace ohledán ;

c) Kriminalistická verze:
pojem, podstata, druhy a význam kriminalistických verzí;
tvorba a prověrka kriminalistických verzí;

d) Kriminalistická prohlídka:
pojem, význam a druhy prohlídek;
příprava a dokumentace prohlídky;

e) Rekognice:
pojem, podstata, význam a druhy rekognice;
příprava rekognice a základní zásady provedení rekognice;

f) Rekonstrukce a vyšetřovací experiment:
pojem, podstata a cíle kriminalistické rekonstrukce ;druhy kriminalistické rekonstrukce;
provedení a dokumentace kriminalistické rekonstrukce;
pojem, podstata a cíle kriminalistického vyšetřovacího experimentu (pokus) druhy vyšetřovacího experimentu;
provedení a dokumentace vyšetřovacího experimentu;

ZADRŽENÍ:

 • pojem, podstata, cíle právní úprava zadržení a možnosti soukromých bezpečnostních služeb ve smyslu ustanovení
  76 odst. 2;
 • zásady zadržení;

PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH A VĚCECH:

 • pojem, význam a organizace pátrání;vyhlašování pátrání po osobách a věcech; ¨
 • pátrací formy a prostředky ;postup po vypátrání osoby a věci;

KRIMINALISTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM:

 • pojem, funkce a význam kriminalistického informačního systému;
 • automatizace kriminalistického informačního systému;
 • druhy, vedení a využívání kriminalistických evidencí a sbírek;

OBECNÉ OTÁZKY METODIKY VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÍCH ČINŮ:

a) Obecné otázky metodiky vyšetřování:
úvod do problematiky a poslání metodiky a její předmět;struktura metodik;
základní zásady ve vyšetřování jednotlivých druhů tr. činů;

b) Základní formy jednotlivých druhů trestných činů:
násilné trestné činy;
mravnostní trestné činy;
majetkové trestné činy;
hospodářské trestné činy – aktuální formy;
úkoly policie a úkoly soukromých bezpečnostních služeb na těchto úsecích;

FIZIODETEKCE:

 • podstata fyziodetekce;
 • polygrafické vyšetření;
 • analýza hlasu;
 • termovize a fyziodetekce;