Jaké jsou možné dotace a čerpání prostředků na ISO140001

Jaké jsou možné dotace a podmínky čerpání prostředků na ISO 14001?

 ISO:14001 se týká životního prostředí.

Proto není zcela jasné jaký by mohla mít certifikace dle ISO.14001 pro  další činnost soukromé detektivní kanceláře či kanceláře informačních a zpravodajských služeb  (Služby soukromých detektivů a Činnost informačních a zpravodajských kanceláří).  V dané souvislosti se jeví jako zcela účelnější a lukrativnější certifikace dle ISO:9001.

Informace kolem životního prostředí a s tím souvisejícím ISO :14001 jsou však využitelné v rámci ČINNOSTI  INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ při poskytování informací v rámci komerční činnosti těchto kanceláří.

Pokud jde o možné dotace na tuto otázku nelze odpovědět zcela jednoznačně. Na dotace a čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je třeba vypracovat PROJEKT. Projekty jsou pak posuzovány ve své konkrétní podobě. Na uvedenou záležitost se vztahují pravidla Ministerstva životního prostředí viz.níže.

Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí

Cílem programu je podpora zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí především v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je zavedení a certifikace systému:

§         EMS podle ISO 14 001;

§         EMAS;

§         EMS podle ISO 14 001 a zároveň EMAS;

§         integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMS podle ISO 14 001/EMAS;

§         integrovaného systému řízení jakosti podle některé z norem řady ISO 9 000 a EMAS;

§         integrovaného systému řízení – kombinace  ISO 9 000/ISO a 14 001/EMAS.

Žadatel se může ucházet o dotaci na:

§         zavádění systému (krytí části nákladů na konzultační služby přímo směřující k zavedení systému a zároveň k certifikaci/ověření, tj. krytí části nákladů na certifikaci/ověření pověřenou organizací), a to i v případě, že tato služba bude poskytnuta několika (pověřenými) subjekty. (K tomu může dojít zejména v případě certifikace dle některé z norem ISO a ověřování dle EMAS);

§         prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zaváděn svépomocí jedním nebo více zaměstnanci podniky.

 

Úspěšná certifikace/ověření je podmínkou podpory z Programu 5.2. To znamená, že žadatel, který chce pouze zavést systém bez certifikace/ověření, nemůže dotaci získat.

KONKRÉTNÍ OBOROVÉ PROGRAMY V ČR A EU, NA NICHŽ MOHOU MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELE ZÍSKÁVAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI SVÉHO PROJEKTU.

Soukromé detektivní služby – Služby soukromých detektivů či Činnosti informačních a zpravodajských kanceláří nemají  žádnou zvláštní (specifickou) podporu programů (strukturálních fondů) na podporu malého a středního podnikání. Mohou, ale stejně jako jiné sektory a obory malého středního podnikání se ucházet o obecně platné podpůrné programy a strukturální fondy.

V oblasti podpory malého a středního podnikání je řada obecných podpůrných programů podpořených ze strukturálních fondů. Bližší informace v tomto směru lze získat na serveru Hospodářské komory ČR  www.komora.cz ; zde rubrika Evropská unie a podrubrika strukturální fondy.

Další podpůrné programy a fondy jsou v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Sem patří především fondy:

§  LEONARDO;

§ SOKRATES;

§ FAHRE; a další.

Bližší informace lze získat na serveru : www.nuf.cz ;

Přípravu a certifikaci jak na ISO:9001 tak na ISO 14001 i další je možno si zajistit přes různé společnosti. Ty, ale své služby poskytují na komerčním základě (za úhradu). Nejvýraznější a nejznámější  z nich je společnost:

F.S.C –bezpečnostní poradenství a.s.

Předsedou představenstva a ředitelem této společnosti je Ing.Miroslav FRYŠAR, který je současně předsedou ČESKĚ ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH MANAGERU.

Společnost F,S.C. – bezpečnostní poradenství a.s. sídlí Vítkovická 20, 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA, tel. + 420 596 617 044, fax: +420 596 638 499, E-mail: fsc-ov@fsc-ov.cz;  Webové stránky http///fsc-ov.cz;

Společnost má své pobočky v Praze a Brně:

v Praze : F.S.C.- bezpečnostní poradenství a.s. Vlkova 7, 130 00 PRAHA 3, tel: +420 222 710 062, fax. +420 222 710 062  ředitel pobočky Ing.Václav KOVALOVSKÝ mobil: 603 108 769, E-mail: fsc-praha@seznam.cz;
v Brně: F.S.C –bezpečnostní poradenství a.s. ( Ing. Petr MALEC) mobil: 602 793 263; E-.mail: fsc-brno@seznam.cz;
>> Směrnice Ministerstva životního prostředí

(na prohlážení budete potřebovat program Adobe Reader 6 a vyšší, zdarma můžete stáhnout na www.amsoft.cz )