Je možné na základě volné živnosti … ?

Je možné na základě volné živnosti

činnost informačních a zpravodajských kanceláří pracovat pro zahraniční privátní detektivní služby, ve smyslu zajišťování informací v ČR z otevřených zdrojů ?

Volná živnost ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB umožňuje práci s informacemi z otevřených zdrojů. Za otevřené zdroje je třeba považovat všechny databáze, které jsou veřejně dostupné. Takovýmito databázemi jsou např. archivy novinových a časopiseckých článků, obchodní rejstřík a obchodní věstník apod. a tedy všechny informace veřejně dostupné v těchto informačních zdrojích. ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ, jako volná živnost, neumožňuje práci s informacemi získávanými speciálními postupy – formami,metodami a prostředky soukromé detektivní činnosti. Tyto činnosti mohou vykonávat, na podkladě koncesované živnosti služby soukromých detektivů, pouze soukromí detektivové a soukromě detektivní kanceláře.

Z vpředu uvedeného vyplývá, že při činnosti informační a zpravodajské kanceláře, pokud tato dodržuje pro ně stanovený rozsah činnosti, nehrozí nebezpečí, že by informace se kterými pracuje měly charakter utajovaných skutečnosti, v souladu se zákonem o utajovaných skutečnostech, či charakter zákonem chráněných osobních údajů, podléhajících režimu podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Z vpředu uvedeného plyne, že provozovateli volné živnosti ČINNOST INFORMAČNÍ A ZPRAVODAJSKÉ KANCELÁŘE nic nebrání v tom, aby spolupracoval se soukromou detektivní kanceláří v některé ze zemí Evropské unie, ale i v jiných státech světa. Nic mu nebrání v tom, aby takovéto zahraniční kanceláři zpracovával a předával informace mající charakter informací z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ. Podmínkou je pouze to, aby tyto zpracovávané a předávané informace nerozšiřoval o informace mající charakter utajovaných skutečností nebo zákonem chráněných osobních údajů.