Rozdíl mezi detektivem a informační kanceláří

Rozdíl mezi detektivem a informační kanceláří

Prosím o upřesnění rozdílu mezi činností informačních kanceláří a koncesovanou živností soukromých detektivů. Je možno vykonávat živnost soukromého detektiva bez koncese ?

Koncesovaná živnost SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ a volná živnost ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ jsou dvě odlišné živnosti. Soukromý detektiv, podléhající koncesované živnosti služby soukromých detektivů, může vykonávat činnosti týkající se činnosti informačních a zpravodajských kanceláří, kde jde v podstatě o získávání informací z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ. Držitel (provozovatel) volné živnosti ČINNOST INFORMAČNˇICH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ není, ale oprávněn vykonávat činnost SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ. Koncesovaná živnost je ve vyšším a přísnějším právním režimu než živnost volná. Volná živnost ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH kanceláří využívá při své práci obecné informační technologie, v poslední době opírající se především o softwary k rafinerii informací z otevřených zdrojů. Koncesovaná živnost SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ je širší a využívá jednak již zmíněné obecné informační technologie a navíc specifické soukromě detektivní technologie, které jsou představovány specifickými formami, metodami a prostředky detektivní práce. Z toho tedy plyne:
Soukromý detektiv může a také vykonává činnosti týkající se činnosti informačních a zpravodajských kanceláří a navíc činnosti specifické spadající výhradně do služeb soukromých detektivů, jakožto koncesované živnosti; Provozovatel živnosti činnost informačních a zpravodajských kanceláří není oprávněn vykonávat činnosti nad rámec obecných informačních technologií a nemůže tedy vykonávat činnosti služeb soukromých detektivů. pokud by takovouto činnost vykonával mohlo by se jednat o nedovolené podnikání. Dotazem provedeným v RAKOUSKU u ÖSTERREICHISCHER DETEKTIV VERBAND, ve SRN u BUNDESVERBAND DEUTSCHER DETEKTIVE a BUNF INTERNATIONALER DETEKTIVE. V Maďarsku u HUNGARIEN DETEKTIVE ASSOCIATION a u Světové detektivní asociace WORLD ASSOCIATION OF DETECTIVES INC jsme zjistili, že jinde tak liberální přístup jako v České republice není. Opatřování , zpracování a využití informací z otevřených zdrojů, což umožňuje v ČR volná živnost ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ neexistuje. Tyto činnosti jsou součásti služeb soukromých detektivů. Podmínky pro podnikání v oblasti soukromé (privátní) detektivní činnosti jsou v různých státech různé., např.:

RAKOUSKO:

Soukromé detektivní služby se v Rakousku nazývají SOUKROMÍ VYŠETŘOVATELÉ. Soukromí detektivové v Rakousku mají dlouholetou tradici. Již v období doznívajícího feudalismu řada rakouských feudálních ( šlechtických) rodů si zřizovala své soukromé kriminalisty, kteří působili zejména v v oblasti soukromých rodinných záležitostí a ochraňovali tak šlechtické rody před skandály. V devadesátých létech 19 století pak začaly ve Vídni fungovat skutečné detektivní kanceláře dnešního typu. Zákonná úprava pro ně byla již od roku 1904. Koncesním zkouškám se musí Rakouští soukromí detektivové ( vyšetřovatelé) podrobovat od roku 1937, koncesní zkoušku nevykonávali řádně do výslužby převedení policisté, kteří chtěli vykonávat soukromé ( privátní) detektivní služby. Soukromé detektivní služby získaly velkého rozmachu v době druhé světové války a to v souvislosti se sledováním manželek jejichž manželé museli jít na bojiště. Soukromé detektivní služby v Rakousku se rychle rozvíjejí po roce 1955, kdy se jejich činnost začala zaměřovat do obchodně – podnikatelské sféry. Právní úprava soukromých detektivních činností z roku 1973 byla do seznamu profesí zavedena profese „ detektiv z povolání „. To současně, ale přineslo zvýšené nároky na odbornou způsobilost. Současný stav soukromých detektivních služeb v Rakousku je vysoce profesionální. Podmínky podnikání v sektoru soukromé detektivní činnosti jsou upraveny živnostenským zákonem, který vymezuje tři okruhy soukromé bezpečnosti: detektiv z povolání ; hlídání budov, podniků a pozemků ; ochrana osob a transportů cenností. Činnost soukromého detektiva v Rakousku je váženým a všemi doceňovaným oborem.

SRN:

Není žádné specifické zákonodárství pro soukromé bezpečnostní a detektivní služby.

MAĎARSKO:

Činnost soukromých detektivních služeb v Maďarsku je upravena vládním nařízením č. 87 z roku 1995, které upravuje i činnost služeb ochrany majetku a osob. Činnost soukromého detektiva může být provozována pouze na základě povolení – legitimace. Provozovateli vydává průkaz policejní ředitelství . Legitimaci ( speciální průkaz) může obdržet pouze právně způsobilí a netrestaný maďarský občan s trvalým bydlištěm na území státu a disponující příslušným odborným vzděláním. To je dosud upraveno nařízením ministra vnitra č.12/1995. Kontrolu nad výkonem soukromých detektivních služeb provádí policie. Soukromí detektivové v Maďarsku se musí ve své činnosti denně vypořádávat se zákonem na ochranu dat. Právní postavení privátního detektiva v Maďarsku je odvozeno od právního postavení zákazníka. Soukromý detektiv ve vztahu k zákazníkovi se musí vypořádat se střetem zájmů – musí být vyloučen střet zájmů s jinými klienty ( zákazníky). Od roku 1998 je platný zákon č. 161/1997Sb.- o ozbrojené bezpečnostní stráži, o ochraně přírody, o ochraně osob a majetku jakož i činnosti soukromých detektivů, a potřebná legislativa soukromé detektivní činnosti je dovršena zákonem č.4/1998 o ODBORNÉ KOMOŘE PRO ČINNOST OCHRANY OSOB, MAJETKU A SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ. Členství je povinné pro provozovatele i zaměstnance. Jde o jakýsi hybrid mezi profesní komorou a odborovou organizací,. Maďarská právní úprava taxativně vymezuje oprávnění při výkonu činnosti, která ale nepřevyšují oprávnění klientů ( zákazníků) .

POLSKO:

V Polsku jsou soukromé detektivní služby upraveny společným zákonem o soukromých bezpečnostních službách z 27.3.1998. Soukromé detektivní služby jsou koncesovanou živností. Dozor nad výkonem soukromých detektivních služeb zajišťuje ministerstvo pro vnitřní záležitosti a správu ( ministerstvo vnitra). To také uděluje koncese a určuje formy a rozsah služeb, případně zamítá udělení koncesí. Ministerstvo také určuje typy dokumentů jako povinných příloh k žádosti o udělení koncese. Ministerstvo rovněž formuluje a stanoví podrobné podmínky provozování soukromé detektivní činnosti. Významné místo v řízení soukromých detektivních služeb mají také policejní orgány s územní odpovědností –velitelství vejvodské policie. Stejně jako v ČR i v Polsku vznikla v sektoru soukromé bezpečnosti řada spolků podle dílčích profesních specializací. Polský zákon o soukromých bezpečnostních službách řeší jistá oprávnění pracovníků při výkonu činnosti a řeší i okolnosti nošení a použití zbraně. Je ale nesporné, že snad ani ve Francii není dohled a kontrola orgánů vnitra nad všemi součástmi systému soukromých bezpečnostních služeb tak rozsáhlá jako v polské republice. Podmínkou pro udělení koncese je : žadatel musí být polským státním občanem, musel vykonat vojenskou základní službu, je způsobilý k právním úkonům, dokončil střední školu, disponuje nezávadným osvědčením podepsaným policejním komisařem a zdravotní doporučení o fyzické a psychické způsobilosti.

SLOVENSKO :

Soukromé detektivní služby na Slovensku jsou upraveny společným specifickým zákonem č. 379/1997 Z.z.- o provozování soukromých bezpečnostních služeb a podobných činností, o změně a doplnění zákona č.455/1991 Zb. O živnostenském podnikání ve znění novějších předpisů a doplnění zákona č. 65/1965 Zb.- zákoník práce ve znění pozdějších předpisů . Zákon č. 379/1997 Zz. Byl novelizován zákonem č. 225/2000 Zz., kterým se mění a doplňuje zákon č. 379/1997 Z.z o provozování bezpečnostních služeb a podobných činností a zákonem č. 440/2001 Zz.. Nepřímá novela byla dále provedena zákonem č. 418/2002 Zz. Kterým se mění a doplňuje zákon č. 311/1999 Zz. O rejstříku trestů ve znění zákona č. 48/2002 Zz. O změně a doplnění některých zákonů. Zákonná úprava je prováděna prováděcím předpisem vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 550/2001 Zz., kterou se vykonávají některá ustanovení zákona o soukromých bezpečnostních službách. Všeobecné podmínky pro podnikání fyzických osob:
Věk 21 let
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost;
Spolehlivost;
Zdravotní způsobilost;
Má požadovanou odbornou způsobilost;
Má trvalý pobyt na území Slovenské republiky.
Odborná způsobilost má dvě složky:
Získání průkazu odborné způsobilosti pro výkon fyzické ochrany nebo pátrání;
Vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo odborné bezpečnostní služby ( může být i neúplné a to v rovině bakalář – Bc. Dále je požadavek praxe v oboru právo nebo bezpečnostní praxe nejméně 10 roků a čas od výkonu této praxe není delší jak 5 roků. Další povinností kvalifikace je kvalifikační zkouška před zkušební komisí Ministerstva vnitra Slovenské republiky.
Pro právnické osoby platí:
Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo členem statutárního orgánu, splňuje podmínky jako fyzická osoby pro výkon detektivních služeb;
Podmínky fyzické osoby pro výkon detektivních služeb musí splňovat i osoba, která má nejméně 20 % podílu v právnické osobě;
Všeobecní způsobilost právnické osoby z hlediska bezúhonnosti a spolehlivost;

VYMEZENÍ OBORŮ V ČESKÉ REPUBLICE:

 • 1. ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ
  je volnou živností, dle živnostenského zákona. K vydání živnostenského listu ( oprávnění) postačuje předložení výpisu rejstříku trestů a nevyžaduje prokazování žádné odborné způsobilosti. Jedná se o nižší úroveň práce s informacemi než jsou služby soukromých detektivů. Této činnosti je uvedena v Nařízení vlády č. 140/2000 Sb. kterým se stanoví seznam oborů živností volných, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády č. 468/2000 Sb. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří je v tomto nařízení vlády vedena pod bodem 120. V příloze 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Pod bodem 120 jsou tyto služby definovány jako : „… Činnost informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných administrativních činností souvisejících s jejich provozem.. Obsahem živnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci a autory… „ Pod činnost informačních a zpravodajských kanceláří lze řadit :
  shromažďování a anotace informací z otevřených zdrojů, především hromadných sdělovacích prostředků, internetu apod.; organizování a zajišťování výstřižkové služby z novin a časopisů; zpracovávání pravidelných monitoringů informací s určitým zaměřením apod. shromažďování, zpracování a poskytování informačních služeb v rámci nebezpečnostního (nedetektivního) systému konkurenčního zpravodajství (COMPETITIVE INTELLIGENCE) směřujícího k naplnění managementu znalostí (KNOWLEDGE MANAGEMENTU).. Jde o :
  legální a etickým způsobem zajišťování shromažďování informací;
  objektivní investigativní analýzu relevantních informací, která se nevyhýbá nepříjemným závěrům;
  řízený tok ( distribuce) využitelných informací k cílové skupině ( k těm co rozhodují); Na rozdíl od služeb soukromých detektivů v rámci činnosti informačních a zpravodajských kanceláří nejsou využívány zvláštní ( specifické) formy a metody činnosti. Soukromé detektivní služby činnosti informačních a zpravodajských kanceláří mohou a také zpravidla využívají a na tomto základu pak specifickým formami, metodami a prostředky informace rozvíjejí a doplňují.2. SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ

  jsou specifickou formou služeb a podnikání vůbec. Podstatně se odlišují od dalších druhů podnikání a i od dalších druhů služeb. I když jsou upraveny živnostenským zákonem blíží se spíše k činnosti advokacie, soudních exekutorů a podobným službám, které jsou vyňaty z působnosti živnostenského zákona ,a které jsou upraveny specifickou právní úpravou. Existuje jistá příbuznost se službami ochrany majetku a osob, i když s ohledem na formy a metody činnosti je diametrální odlišnost. Služby soukromých detektivů mají poměrně blízký vztah se službami k poskytováním služeb k ochraně majetku a osob ( rovněž koncesovaná živnost dle přílohy 314 živnostenského zákona) a to především s jejich speciálními bezpečnostními službami k zajištění ochrany informací, dat, počítačových a komunikačních systému. Soukromé detektivní služby jsou koncesovanou živností upravenou v živnostenském zákoně ( zákon 455/1991 Sb. Ve znění pozdějších novel a doplňku) v příloze 314. Pro provozování služeb soukromých detektivů v České republice je třeba:
  Středoškolské vzdělání zakončené maturitou;
  Bezúhonnost provozovatele a všech zaměstnanců;
  Negativní (není veden) lustrační osvědčení dle § 5 zákona 451/1991 Sb. – kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí……….