Vymezení oboru

Vymezení oboru - ČINNOST INFORMAČNÍCH A ZPRAVODAJSKÝCH KANCELÁŘÍ

je volnou živností, dle živnostenského zákona. K vydání živnostenského listu ( oprávnění) postačuje předložení výpisu rejstříku trestů a nevyžaduje prokazování žádné odborné způsobilosti. Jedná se o nižší úroveň práce s informacemi než jsou služby soukromých detektivů. Této činnosti je uvedena v Nařízení vlády č. 140/2000 Sb. kterým se stanoví seznam oborů živností volných, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády č. 468/2000 Sb. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří je v tomto nařízení vlády vedena pod bodem 120. V příloze 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb. Pod bodem 120 jsou tyto služby definovány jako : „… Činnost informačních a zpravodajských kanceláří včetně zajištění podpůrných administrativních činností souvisejících s jejich provozem.. Obsahem živnosti není rozhlasové a televizní zpravodajství ani činnost novinářů ve smyslu využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci a autory… „

Pod činnost informačních a zpravodajských kanceláří lze řadit :

 • shromažďování a anotace informací z otevřených zdrojů, především hromadných sdělovacích prostředků, internetu apod.;
 • organizování a zajišťování výstřižkové služby z novin a časopisů;
 • zpracovávání pravidelných monitoringů informací s určitým zaměřením apod.
 • shromažďování, zpracování a poskytování informačních služeb v rámci nebezpečnostního (nedetektivního) systému konkurenčního zpravodajství (COMPETITIVE INTELLIGENCE) směřujícího k naplnění managementu znalostí (KNOWLEDGE MANAGEMENTU)..

Jde o :

 • legální a etickým způsobem zajišťování shromažďování informací;
  objektivní investigativní analýzu relevantních informací, která se nevyhýbá nepříjemným závěrům;
 • řízený tok ( distribuce) využitelných informací k cílové skupině ( k těm co rozhodují); Na rozdíl od služeb soukromých detektivů v rámci činnosti informačních a zpravodajských kanceláří nejsou využívány zvláštní ( specifické) formy a metody činnosti. Soukromé detektivní služby činnosti informačních a zpravodajských kanceláří mohou a také zpravidla využívají a na tomto základu pak specifickým formami, metodami a prostředky informace rozvíjejí a doplňují.

SLUŽBY SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ

jsou specifickou formou služeb a podnikání vůbec. Podstatně se odlišují od dalších druhů podnikání a i od dalších druhů služeb. I když jsou upraveny živnostenským zákonem blíží se spíše k činnosti advokacie, soudních exekutorů a podobným službám, které jsou vyňaty z působnosti živnostenského zákona ,a které jsou upraveny specifickou právní úpravou. Existuje jistá příbuznost se službami ochrany majetku a osob, i když s ohledem na formy a metody činnosti je diametrální odlišnost. Služby soukromých detektivů mají poměrně blízký vztah se službami k poskytováním služeb k ochraně majetku a osob ( rovněž koncesovaná živnost dle přílohy 314 živnostenského zákona) a to především s jejich speciálními bezpečnostními službami k zajištění ochrany informací, dat, počítačových a komunikačních systému.

 1. Soukromé detektivní služby jsou koncesovanou živností upravenou v živnostenském zákoně ( zákon 455/1991 Sb. Ve znění pozdějších novel a doplňku) v příloze 314. Pro provozování služeb soukromých detektivů v České republice je třeba:
  Středoškolské vzdělání zakončené maturitou;
  Bezúhonnost provozovatele a všech zaměstnanců;
  Negativní (není veden) lustrační osvědčení dle § 5 zákona 451/1991 Sb.- kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí……….
  Česká komora detektivních služeb ( sdružující profesionály v oblasti služeb soukromých detektivů, služeb bezpečnostních informačních technologií a konkurenčního zpravodajství), která je živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, zaujímá stanovisko, že stávající kvalifikační požadavky na služby soukromých detektivů jsou nedostačující a musí se změnit. Služby soukromých detektivů představují vysoce kvalifikovaný interdisciplinární obor který v moderním pojetí vyžaduje ukončení bakalářského studia v oboru právně bezpečnostním, případně ekonomicko bezpečnostním. Případně náhradní studium na vyšší odborné škole veřejnoprávní případně sociálně-právní (nejlépe zaměření prevence kriminality nebo krizové řízení) . Pro obor se velmi dobře hodí a uplatňují bývalí příslušníci POLICIE zejména kriminální policie a vyšetřování, případně bývalý pracovníci polistopadových tajných služeb. Za náhradní kvalifikaci pro služby soukromých detektivů Česká komora detektivních služeb považuje středoškolské vzdělání s maturitou a předchozí praxi u POLICIE ČR, či polistopadových tajných služeb. Potřebné vzdělání v tomto směru je možno získat na POLICEJNÍ AKADEMII MV ČR, Soukromě veřejnoprávní akademii TRIVIS, a od školního roku 2004/2005 na Univerzitě Pardubice – fakulta ekonomicko správní studijní zaměření INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY.
 2. Obsah soukromých detektivních služeb je stanoven v nařízení vlády 469/2000 Sb. Následovně: „… Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství…“
  1. Podnikání Českých podnikatelských subjektů v zemích Evropské unie v sektoru služeb soukromých detektivů a v služeb v profesi činnosti informačních a zpravodajských kanceláří je značně problematické a to i opomeneme – li různá omezení, která v tomto směru existují. Problematičnost spočívá ve specifickém charakteru těchto služeb a zejména v tom, že : tento okruh činností vyžaduje perfektní jazykové vybavení podle státu ve kterém by byl zájem tyto služby provozovat; tento okruh činností vyžaduje perfektní osobní a místní znalost, bez níž nelze služby soukromých detektivů kvalifikovaně, a do jisté míry i činnosti informačních a zpravodajských kanceláří, na profesionální bázi provozovat;
  2. Není ale sporu o tom, že po vstupu ČESKÉ REPUBLIKY do Evropské unie vzroste, zejména ze strany podnikatelské sféry, zájem o služby soukromých detektivů, konkurenční zpravodajství i činnosti informačních a zpravodajských kanceláří. Tyto služby s ohledem na prohloubenou integraci ekonomické sféry, ale i sféry společenské a politické v rámci EU si vynutí vymanění se s národního charakteru těchto služeb. Jednak zakázky klientů (zákazníků) z ČR se nebudou týkat pouze prostoru ČR, ale rovněž vzrostou požadavky klientů ( zákazníků) ze zemí EU na zakázky týkající se prostoru ČR- To si nesporně vynutí : užší spolupráci těchto služeb, dosud především národního charakteru, se službami z různých zemí. Stávající regionální spolupráce služeb soukromých detektivů v rámci České republiky nesporně přeroste v mezinárodní charakter; větší jazykovou vybavenost soukromých detektivů, kanceláří a pracovníků konkurenčních ( komerčních) zpravodajských služeb i činnosti informačních a zpravodajských kanceláří.
  3. Služby soukromých detektivů se tedy realizují v následujících rovinách:

DETEKTIVNÍ OCHRANA :

 • Činnost detektiva při osobní ochraně = osobní strážce – bodygurad;
 • činnost detektiva při ochraně hotelích a zábavných zařízeních (hernách, kasinech apod.)=hotelový detektiv;
 • činnost detektiva při ochraně v obchodní sféře (prodejnách, obchodních domech, tržištích apod.) = detektiv obchodu; ¨
 • činnost detektiva při ochraně v jiných provozovnách podnikatelských subjektů ( výrobních, spotřebních, a jiných ať již živnostenských či průmyslových apod.)= detektiv
 • ochrany živnostenských provozoven.

KLASICKÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY :

 • pátrání po osobách a věcech ( hledání osob a věcí);
 • získávání informací pro občany a organizace;
 • získávání a odborné zpracování relevantních informací a důkazních prostředků pro potřeby soudních sporů a správní řízení;
 • získávání a odborné zpracování relevantních informací o životních partnerech, nájemcích bytových i nebytových prostor

DETEKTIVNÍ SLUŽBY V PODNIKATELSKÉ SFÉŘE :

 • detektivní prevence v provozovnách a objektech podnikatelských subjektů;
 • analýzy a audity bezpečnostních situací podnikatelských subjektů;
 • ochrana proti odposlechům a úniku informací v objektech, z počítačových systémů, databází a komunikačních systémů;
 • získání a zpracování relevantních informací o zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání pro potřeby zajištění personální a informační bezpečnosti;
 • rozkrývání latentní ekonomické ( hospodářské) kriminality v provozovnách a objektech podnikatelských subjektů;
 • získávání relevantních informací a důkazních prostředků potřebných pro vedení soudních sporů a správních řízení podnikatelských subjektů;

KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ :

Je nezvratným faktem, že žijeme v prostředí neustále se prohlubující globalizace tržní ekonomiky, charakterizovaném neustále se prohlubujícími změnami s ostrými konkurenčními střety. S obchodem a podnikáním je konkurence spojena odedávna. Díky fenoménu globalizace se konkurence neustále vyostřuje. Objevují se stále nové hrozby, kterým je nutno čelit. „… To co osvíceným vládcům a moudrým generálům umožňuje dosáhnout vítězství na každém jejich kroku a čím přesvědčují ostatní lidi je informovanost…“ ( Sun-Tzu). To samozřejmě v plném rozsahu platí i ekonomickou oblast – pro činnost podnikatelských subjektů. Informace jsou velmi ceněným a drahým zbožím. Informace jsou stavebním materiálem managementu znalostí a jeho rozhodovacích procesů. „…Úspěšnou firmu odlišuje od šedi průměru, jak dobře využívá informace…“ (Bill Mates) Prostředkem k dosažení managementu znalostí je konkurenční zpravodajství. Konkurenční zpravodajství není pouze bezpečnostní – detektivní záležitost, ale představuje celý komplex. Jde o to:
Legálním a etickým postupem shromažďovat informace;
Objektivní analýzu informací, která se nevyhýbá nepříjemným závěrům;
Zajistit řízený tok ( distribuci) informací k těm kdo rozhodují ( MANAGEMENT ZNALOSTÍ).

OBRANNÉ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ :

 • Zajišťování personální bezpečnosti;
 • Zajišťování informační bezpečnosti;
 • Zajišťování bezpečnosti KNOW HOW;
 • Zajišťování provozní bezpečnosti;
 • Zajišťování bezpečnosti v obchodních vztazích;
 • Obrana proti ofenzivnímu konkurenčnímu zpravodajství konkurence; Prvotním úkolem, k tomu,aby podnikatelský subjekt mohl úspěšně fungovat, je ochránit sama sebe ( ochránit vlastní podnikatelský subjekt jeho hmotný i nehmotný majetek, Knot How apod.).

OFENZIVNÍ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ :

 • Zajišťování informací potřebných pro podnikání – pro naplnění managementu znalostí;;
 • Zajišťování informací marketingového charakteru;
 • Zjišťování informací o konkurenci apod.; „… Budoucnost nepatří těm, kdo budou informace produkovat nebo přenášet, ale těm, kdo ovládnou nástroje pro jejich účinné filtrování, prohledávání a zobrazování ve smysluplných souvislostech…“

VLIVOVÉ KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - LOBBY;

Pro profese soukromých detektivních služeb, služeb bezpečnostních informačních technologií, činnost informačních a zpravodajských kanceláří a pro profesi služeb konkurenčního zpravodajství je v HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR živnostenské společenstvo ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB ( dále jen ČK DS) .

HLAVNÍ CÍLE ČK DS:

Rozsáhlejší spolupráce členských detektivních kanceláří při realizaci detektivních zakázek s cílem uplatnit především místní a osobní znalost regionální detektivní kanceláře při řešení zakázky; Zajistit mobilizaci potřebných sil a prostředků při řešení složitějších a rozsáhlejších či personálně náročnějších detektivních zakázek a lepší využití technických prostředků; Rychlé získání, zpracování a předání kvalitních informací požadovaných v rámci detektivní zakázky; Možnost vzniku a fungování detektivních kanceláří v místech, kde by s ohledem na infrastrukturu a od ní odvozený nepatrný výskyt detektivních zakázek, vzniknout a fungovat nemohly ( mohou vzniknout díky spolupráci s detektivními kancelářemi z velkých měst a průmyslových aglomerací); Zajištění vysoké profesionality realizace detektivních činností, vytváření podmínek pro vysokou odbornou způsobilost provozovatelů i pracovníků služeb soukromých detektivů; Propagace a zavádění moderních trendů v soukromé detektivní činnosti při realizaci a naplňování forem a metod soukromé detektivní činnosti a při využívání technických prostředků v realizaci detektivní činnosti; Prosazování legislativy pro služby soukromých detektivů, která by vytvářela potřebné příznivé podnikatelské klima a která by umožňovala profesionální naplňování cílů soukromé detektivní činnosti; Snadnější a efektivnější komunikace a spolupráce s občany, státními orgány, institucemi a organizacemi, profesními sdruženími apod. Spolupráce se světovou asociací detektivů a světovou organizací profesionálů v oblasti konkurenčního zpravodajství i světovou organizací profesionálů v oblasti bezpečnostních informačních technologií; ČK DS svým členům po prověření odborné způsobilosti vydává, na podkladě doložení koncesní listiny, na služby soukromých detektivů vydanou příslušným živnostenským úřadem, PRŮKAZ A ODZNAK SOUKROMÉHO DETEKTIVA: