Evropská licence v EU ?

Evropská licence v EU ?

Vzhledem k přistoupení k právním normám EU a vstupu ČR do EU se měnily řady norem. Předepisuje EU pro činnost služeb soukromé detektivní činnosti  „evropské“ standardy, certifikaci nebo  akreditaci, která je společná zemím EU?Je nutná nebo je požadovaná  evropská licence ? ( platí koncesní listina ve státech EU?)

Je třeba od sebe oddělit:

 

Soukromou detektivní činnost realizovanou soukromým detektivem nebo soukromou detektivní kanceláří v některých ze států Evropské unie, kdy jde o realizaci konkrétní detektivní zakázky.

a

Soukromé detektivní služby jako druh podnikání – provozování soukromé detektivní kanceláře.
Soukromou detektivní činnost ( realizaci konkrétní soukromé detektivní zakázky formami, metodami a prostředky soukromé detektivní činnosti) může soukromá detektivní kancelář či samostatný soukromý detektiv provádět ve všech státech Evropské unie a až na malé výjimky a s jistými problémy i po celém světě. To je, ale v podstatě teoretická hypotéza neboť vlastní činnost je značně složitější. Zpravidla takováto činnost je vykonávána v součinnosti s tamní tuzemskou soukromou detektivní kanceláří či tamním tuzemským samostatným soukromým detektivem. Realizace zakázky soukromé detektivní činnosti vyžaduje místní a osobní znalost. Samozřejmě zanedbatelné nejsou ani jazykové znalosti. Soukromý detektiv z jiného státu než ve kterém provádí  detektivní šetření či realizaci jiných forem, metod a prostředků soukromé (privátní) detektivní činnosti , těžko může očekávat ochotu součinnosti s úředníky a úřady v jiném státě, což do jisté míry platí i o občanech jiného státu. Problematická je i tato činnost samostatně bez součinnosti s tamní soukromou detektivní kanceláří či soukromým detektivem z hlediska znalosti tamního právního řádu. Z tohoto pohledu při samostatné realizaci by se zahraniční soukromý detektiv mohl dostat do vážných problémů. Proto se jeví podstatně výhodnější spolupráce s tamní tuzemskou detektivní kanceláří či tamním tuzemským soukromým detektivem. Nakonec i soukromí detektivové a soukromé detektivní kanceláře ze zemí Evropské unie i z jiných států světa totéž provádějí (využívají naše tuzemské detektivní kanceláře a soukromé detektivy) u nás.

 

Výkon soukromé detektivní činnosti(jako realizaci konkrétní zakázky) jiných státech Evropské unie a jiných státech světa do jisté míry usnadňuje členství ve SVĚTOVÉ ASOCIACI DETEKTIVŮ –WORLD ASSOCIATION OF DETEKTIVES  (WAD) E-mail: wad@wad.netwww.wad.net; Členství ve WAD je individuální a tato asociace nesdružuje národní asociace či sdružení. Výkonný ředitel WAD sídlí ve Velké Britanii  ( Richard D.JACGUES –TURNER,CPP. Executive direktor World Association of Detektives, PO BOX: 333, BROUGH, HU 15 1XL, ENGLAND, tel: + 44-1482 -665577, fax.+ 44 – 870-831-0957 E-mail: wad@wad.net;   Za ČESKOU KOMORU DETEKTIVNÍCH SLUŽEB je členem WAD a kontaktní osobou v ČR JUDr.Ladislav PÁVEK (SIAIS s.r.o –PINKERTON, a viceprezident  VIP CLUBU INTERNATIONAL  POLICE ASSOCIATION) Vratislavská 394, 181 00 PRAHA 8, tel./fax: +420 233 541 975, mobil: +420 724 052 385; E-mail: lapavek@volny.czwww.volny.cz/siais/ .

 

Dále jako Evropská komise existuje IKD =  INTERNATIONAL KOMMISSION DER DETEKTIV VERBANDE ( International Federation of Association of Private Detectives) www.I-K-D.com;

Informací získanou od člena WAD a I.K.D bylo zjištěno: „ Přesto,že právo  bylo v zemích EU sjednoceno, je možnost získat údaje, které spadají pod právní úpravu v různých zemích různá. Je mnoho právních věcí, které se dotýkají práce soukromých detektivů v každé zemi.Naše práce je velmi ovlivněna ochranou dat, např. ochrana osobních údajů zákazníků, ochranou lidských práv apod. Získat potřebné informace z každé země je proto velmi namáhavé a proto doporučuji mezinárodní asociaci, která může vlečems pomoci. Pokud navštívíš webové stránky mezinárodní komise spolku detektivů (IKD) tak tam najdeš seznam členů s kontakty a podrobnostmi. IKD adresa www.I-K-D.com; ….“

 

 

 

Podnikání Českými občany v oblasti soukromých detektivních služeb v zemích Evropské unii a jiných státech světa je záležitost podstatně složitější. Rozhodně nelze založit firmu či její pobočku se sídlem v některé ze zemí Evropské unie či jinde ve světě na podkladě koncesní listiny na služby soukromých detektivů vydané v České republice živnostenským úřadem. Podnikání jak v EU tak v jiných státech světa se řídí podnikatelskou legislativu tamního (tuzemského ) státu. Žel tato legislativa není jednotná ani v zemích EU a právní úprava služeb soukromých (privátních) detektivů již vůbec ne. V řadě zemí EU i jiných zemí ve světě k podnikání v oblasti služeb soukromých (privátních) je, stejně jako detektivů v ČR, vyžadováno stanovisko u Ministerstva vnitra či Policie daného státu. Souhlasné stanovisko pro cizince je značně obtížné, ne-li nemožné. V řadě zemí je pak vyžadováno i státní občanství příslušného daného státu.

Některé odlišnosti legislativy služeb soukromých detektivů v zemích EU:

BELGIE:

Je zakázána kumulace činností soukromého detektiva a služeb ochrany majetku a osob a jiných činností jako je výroba, obchod apod.

FRANCIE:

Základní parametry činnosti privátních agentů detektivních služeb  jsou nastaveny zákonem ještě z doby okupace Francie hitlerovským Německem a to zákonem z 28.září 1942, který je dosud platný. Je novelizován zákonem o agentech privátních detektivních služeb ze dne 23.prosince 1980, který původní zákon modifikuje s ohledem na moderní poměry . Agent privátních detektivních služeb musí mít Francouzské státní občanství nebo jiného státu patřícího do Evropské unie. Další podmínkou je, že bývalí příslušníci policie musí mít písemný souhlas ministerstva vnitra. Podle dekretu prezidenta Francouzské republiky z roku 1977 musí každý ředitel, jednatel a majitel soukromé detektivní agentury v předstihu odevzdat policejní prefektuře daného regionu prohlášení o datu a základních okolnostech zahájení těchto činností. Jedná se o úřadní formalitu realizovanou vyplněním formuláře o osobních údajích a přiložením dokladu o adrese sídla firmy, o zaplacení nájemného, kopie dokladu o platbě daní apod..  Státní správa má právo kontroly dokladů spojených s výkonem činnosti. Privátní detektivní agentura má povinnost se pojistit u specializované pojišťovny na ohlašovací živnosti CIPAV pro oblasti důchodového a sociálního pojištění. Další ohlašovací povinnost má privátní detektivní agentura vůči správě sociálního zabezpečení URSSAF. Privátní detektivní agentura platí daň s ohledem na obrat a další daň v podobě DPH.                                  Nesmí probíhat kumulace detektivních služeb a služeb ochrany  majetku a osob. Podle dosažitelných údajů ve Francii působí 450 – 500 privátních detektivních agentur. Privátní detektivní agenturou je i samostatně působící privátní agent soukromé detektivní činnosti ( soukromý detektiv)

ITÁLIE :

Soukromé detektivní činnosti jsou upraveny zákonem z 26.9.1935 a zákonem z 6.5.1940.

IRSKO:

Zákon o soukromých bezpečnostních službách upravuje jak služby soukromých detektivů tak služby ochrany majetku a osob;

NIZOZEMSKO:

Zákon z 24.10.1997 o soukromých bezpečnostních a soukromých detektivních společnostech je koncipován jako jeden zákon. Nesmí být, ale kumulace soukromých detektivních služeb se službami ochrany majetku a osob. Sektor soukromé bezpečnosti v Nizozemsku spadá do kompetence justice ( ministerstva spravedlnosti i policie ( ministerstva vnitra) . Jak justice tak policie provádí kontrolu celého oboru podnikání  v soukromé bezpečnosti. Policie vydává pro celý sektor komerční bezpečnosti průkazy všestranné způsobilosti, kontroluje dodržování podmínek akreditace a nedostatky sděluje ministerstvu spravedlnosti a v případě podezření z trestné činnosti státnímu zastupitelství. Hlavním gestorem dohledu je ale ministerstvo spravedlnosti. Specifická právní úprava pro komerční bezpečnost ( sektor soukromé bezpečnosti dávavá státu řadu nástrojů pro kontrolu a dozor nad jednotlivými subjekty komerční bezpečnosti. Soukromé vyšetřovací agentury v Nizozemsku musí od počátku roku 1993 jako předpoklad své činnosti získat za náročných podmínek souhlas ministerstva spravedlnosti. V Nizozemsku v roce 1997 působilo 630 soukromých detektivů ( soukromých vyšetřovatelů). Soukromé detektivní služby, stejně jako ostatní soukromé bezpečnostní služby, působící na území NIZOZEMSKA musí každoročně k 1.dubnu na státem určeném formuláři informovat o všech podstatných skutečnostech a okolnostech svého podnikání. Hlášení se předkládá místně příslušnému útvaru policie. Zaměstnanci soukromých detektivních, ale i dalších bezpečnostních, agentur se musí podrobovat velmi přísnému výběru.

RAKOUSKO:

Soukromé detektivní služby se v Rakousku nazývají SOUKROMÍ                                  VYŠETŘOVATELÉ. Soukromí detektivové v Rakousku mají  dlouholetou tradici. Již v období doznívajícího feudalismu řada rakouských feudálních ( šlechtických) rodů si zřizovala své soukromé kriminalisty, kteří působili zejména v v oblasti soukromých rodinných záležitostí a ochraňovali tak šlechtické rody před skandály. V devadesátých létech 19 století pak začaly ve Vídni fungovat skutečné detektivní kanceláře dnešního typu. Zákonná úprava pro ně byla již od roku 1904. Koncesním zkouškám se musí Rakouští soukromí detektivové ( vyšetřovatelé) podrobovat od roku 1937, koncesní zkoušku nevykonávali řádně do výslužby převedení policisté, kteří chtěli vykonávat soukromé ( privátní) detektivní služby. Soukromé detektivní služby získaly velkého rozmachu v době druhé světové války a to v souvislosti se sledováním manželek jejichž manželé museli jít na bojiště. Soukromé detektivní služby v Rakousku se rychle rozvíjejí po roce 1955, kdy se jejich činnost začala zaměřovat do obchodně – podnikatelské sféry.  Právní úprava soukromých detektivních činností z roku 1973 byla do seznamu profesí zavedena profese „ detektiv z povolání „. To současně, ale přineslo zvýšené nároky na odbornou způsobilost. Současný stav soukromých detektivních služeb v Rakousku je vysoce profesionální. Podmínky podnikání v sektoru soukromé detektivní činnosti jsou upraveny živnostenským zákonem, který vymezuje tři okruhy soukromé bezpečnosti: detektiv z povolání ; hlídání budov, podniků a pozemků ; ochrana osob a transportů cenností. Činnost soukromého detektiva v Rakousku je váženým a všemi doceňovaným oborem.

SRN:

Není žádné specifické zákonodárství pro soukromé bezpečnostní a detektivní služby.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÁ BRITÁNIE:

Je zákon o soukromém bezpečnostním podnikání z 11.5.2001, který upravuje i soukromé detektivní služby; Soukromí detektivové nebyli nikdy podrobováni detailnímu, ale ani objektivně prováděnému dohledu a hodnocení ze strany státu ani médií. To se mění teprve v poslední době. Mnozí kvalifikovaní soukromí detektivové ve Velké Britanii pociťují stres z toho, že v jejich řadách působí tzv. „ kovbojové“ tak i „ zvláštní charaktery“, kteří poškozují image soukromých detektivních služeb ve Velké Britanii. Podnikatelské prostředí ve Velké Britanii je velice liberální a neexistuje žádná definice povolání soukromého detektiva. Za soukromého detektiva může být považován jedinec, který buď sám podniká, nebo je zaměstnaný firmou, která poskytuje vyšetřovací služby za úplatu.  Privátní soukromé detektivní služby ( privátní vyšetřování) je ve Velké Britanii starší než vyšetřovací činnosti veřejných policejních sborů. Soukromí detektivové ve Velké Britanii jsou z 80 % vysloužilí důstojníci kriminálních nebo pořádkových služeb policie a tato okolnost je považována za výhodu a to zejména ze strany advokátů, kteří služeb soukromých detektivů v hojné míře využívají. Hlavními stavovskými organizacemi soukromých detektivů ve Velké Britanii jsou. ASOCIACE BRITSKÝCH DETEKTIVŮ a INSTITUT PROFESIONÁLNÍCH DETEKTIVŮ. Převážná většina soukromě detektivních zakázek ve Velké Britanii je ve prospěch soukromých firem a společností, zejména obchodních společností a hotelů. Velký podíl v zakázkách zaujímají pojišťovací společnosti. Nemalý podíl zakázek je i pro právní společnosti ( advokáty). Velký podíl zakázek je zaměřen na prověřování zaměstnanců, vyšetřování krádeží a vnitřních zpronevěr, zjišťování informací k vyhledávání dlužníků a vymáhání pohledávek, zjišťování skutečností o společnostech a firmách a v neposlední řadě na zabraňování technologické a obchodní špionáži ze strany jiných firem. Soukromí detektivové představují v celé řadě případů profesionální vyšetřovatele pro občanskoprávní spory . V občanské kontextu jsou typickými aktivitami soukromých detektivů plnění soudních příkazů včetně exekucí, shromažďování důkazů k podpoře občanskoprávních žalob a shromažďování a zajišťování jiných právních dokumentů. Soukromé společnosti dávají přednost vyšetřování soukromími detektivy před vyšetřováním státních policejních sborů. Provedené výzkumy ve Velké Britanii ukázali, že 80 % soukromých společností prohřešky, které se odehrávají v jejich podniku vůbec policii nehlásí. Soukromí detektivové v této souvislosti nabízejí atraktivní řešení, neboť nejsou sešněrováni systémem limitujících státních regulativních systémů a řídí se limity neformálních systémů a mechanizmů regulace trhu. V této souvislosti soukromí detektivové ve Velké Britanii musí respektovat požadavek, že všechny pátrání a kriminální šetření jsou pevně určena více méně dobrovolně respektovanými zásadami, jejichž respektování a dodržování je předpokladem možnosti výsledky šetření také využít. Účinná a mnohostranná je kontrola nad detektivními službami přímo ze strany zákazníka ( klienta) Zákazník si vybírá nejen detektiva s individuálními předpoklady, ale určuje i to jaké informační zdroje mají být využity a kteří zaměstnanci podniku budou detektivovi k dispozici. Velmi významné místo v činnosti soukromého detektiva, což je vyžadováno zákazníkem, je diskrétnost a mlčenlivost

ŠPANĚLSKO :

Nesmí být propojení soukromých detektivních služeb a služeb ochrany majetku a osob nebo veřejnou službou.Soukromé detektivní služby ve Španělsku byly po dobu 14 let upraveny Královským výnosem č. 629/1978 který upravoval celý sektor soukromé bezpečnosti. Pomocí novel došlo k dolaďování a upřesňování jednotlivých forem soukromé bezpečnostní činnosti např. Královským výnosem 2113/1978, ale především Královským výnosem č. 1338/1984 a Královským výnosem č.880/ 1981. Vyvrcholením těchto úprav byla skutečnost, že král dne 30.července 1992 podepsal zákon č. 23/1992 o privátních bezpečnostních službách. Logicky nejnáročnější požadavky jsou zákonem kladeny na profesi soukromého detektiva ( Detectices Privados).V době, kdy se žadatel uchází o činnost v soukromých detektivních službách, musí uplynout doba  alespoň dvou roků od pracovního nebo služebního poměru v rámci veřejné správy, žadatel musí dosáhnout vyššího stupně vzdělání, musí dále absolvovat střední vzdělání v rozsahu 1800 hodin a dosáhnout diplomu v oboru soukromý detektiv. Povolení k výkonu profese musí získat každý zaměstnanec soukromé detektivní agentury. Povolení k výkonu profese soukromý detektiv uděluje ministerstvo vnitra a to po prokázání zkoušky odborné způsobilosti. Přísně je posuzována i spolehlivost. Značně přísná je ve Španělsku ochrana dat. Španělské úřady odpovídající za ochranu dat jsou na státu nezávislé, garantují základní ochranu lidských práv, které se týkají důstojnosti osob, zvláštní ochranu ve Španělsku požívá rodinný a osobní život. Sběr dat a jejich další zpracování je ve Španělsku možné, pokud se použijí pouze pro účely které jsou povolenou náplní soukromých bezpečnostních ( detektivních) služeb. To je výhodou Španělské legislativy konkrétně upravující soukromé detektivní služby.

ŠVÝCARSKO:

Neexistuje zvláštní právní norma upravující výkon činnosti soukromých detektivů ve Švýcarsku a na své činnosti musejí aplikovat obecně platné právní normy. Kantony FREIBURG, WAADT,WALLIS, NEUENBURG, GENF a JURA se sjednotily a využily své legislativní kompetence a daly jim podobu konkordátu, zatímco kanton BASILEJ-město a další kantony v rámci své kantonální pravomoci zřídily pro detektivní služby zvláštní povinnost získat povolení k činnosti. V naprosté většině jsou tato povolení udělována právnickým osobám. Pokud je povolení vydáno, ani v těchto případech nepropůjčuje soukromým detektivům žádná výsostní postavení. K udělení povolení platí zpravidla pravidlo že žadatel musí být občanem Švýcarska, nebo cizincem s trvalým pobytem ve Švýcarsku.

MAĎARSKO:

Činnost soukromých detektivních služeb v Maďarsku je upravena vládním   nařízením č. 87 z roku 1995, které upravuje i činnost služeb ochrany majetku a osob. Činnost soukromého detektiva může být provozována pouze na základě  povolení – legitimace. Provozovateli vydává průkaz policejní  ředitelství . Legitimaci ( speciální průkaz) může obdržet pouze právně způsobilí a netrestaný maďarský občan s trvalým bydlištěm na území státu a disponující příslušným odborným vzděláním. To je dosud upraveno nařízením ministra vnitra č.12/1995. Kontrolu nad výkonem soukromých detektivních služeb provádí policie. Soukromí detektivové v Maďarsku se musí ve své činnosti denně vypořádávat se zákonem na ochranu dat. Právní postavení privátního detektiva v Maďarsku je odvozeno od právního postavení zákazníka. Soukromý detektiv ve vztahu k zákazníkovi se musí vypořádat se střetem zájmů – musí být vyloučen střet zájmů s jinými klienty ( zákazníky). Od roku 1998 je platný zákon č. 161/1997Sb.- o ozbrojené bezpečnostní stráži, o ochraně přírody, o ochraně osob a majetku jakož i činnosti soukromých detektivů,  a potřebná legislativa soukromé detektivní činnosti je dovršena zákonem č.4/1998 o ODBORNÉ KOMOŘE PRO ČINNOST OCHRANY OSOB, MAJETKU A SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ. Členství je povinné pro provozovatele i zaměstnance. Jde o jakýsi hybrid  mezi profesní komorou a odborovou organizací,. Maďarská právní úprava taxativně vymezuje oprávnění při výkonu činnosti, která ale nepřevyšují oprávnění klientů ( zákazníků) .

POLSKO:

V Polsku jsou soukromé detektivní služby upraveny společným zákonem o soukromých bezpečnostních službách z 27.3.1998. Soukromé detektivní služby jsou koncesovanou živností. Dozor nad výkonem soukromých detektivních služeb zajišťuje ministerstvo pro vnitřní záležitosti a správu ( ministerstvo vnitra). To také uděluje koncese a určuje formy a rozsah služeb, případně zamítá udělení koncesí. Ministerstvo také určuje typy dokumentů jako povinných příloh k žádosti o udělení koncese. Ministerstvo rovněž formuluje a stanoví podrobné podmínky provozování soukromé detektivní činnosti. Významné místo v řízení soukromých detektivních služeb mají také policejní orgány s územní odpovědností –velitelství vejvodské policie. Stejně jako v ČR i v Polsku vznikla v sektoru soukromé bezpečnosti řada spolků podle dílčích profesních specializací. Polský zákon o soukromých bezpečnostních službách řeší jistá oprávnění pracovníků při výkonu činnosti a řeší i okolnosti nošení a použití zbraně. Je ale nesporné, že snad ani ve Francii není dohled a kontrola orgánů vnitra nad všemi součástmi systému soukromých bezpečnostních služeb tak rozsáhlá jako v polské republice. Podmínkou pro udělení koncese je : žadatel musí být polským státním občanem, musel vykonat vojenskou základní službu, je způsobilý k právním úkonům, dokončil střední školu, disponuje nezávadným osvědčením podepsaným policejním komisařem a zdravotní doporučení o fyzické a psychické způsobilosti.

SLOVENSKO :

Soukromé detektivní služby na Slovensku jsou upraveny společným specifickým zákonem č. 379/1997 Z.z.- o provozování soukromých bezpečnostních služeb a podobných činností, o změně a doplnění zákona č.455/1991 Zb. O živnostenském podnikání ve znění novějších předpisů a doplnění zákona č. 65/1965 Zb.- zákoník práce ve znění pozdějších předpisů . Zákon č. 379/1997 Zz.  Byl novelizován zákonem č. 225/2000 Zz., kterým se mění a doplňuje zákon č. 379/1997 Z.z o provozování bezpečnostních služeb a podobných činností a zákonem č. 440/2001 Zz.. Nepřímá novela byla dále provedena zákonem č. 418/2002 Zz. Kterým se mění a doplňuje zákon č. 311/1999 Zz. O rejstříku trestů ve znění zákona č. 48/2002 Zz. O změně a doplnění některých zákonů. Zákonná úprava je prováděna prováděcím předpisem vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 550/2001 Zz., kterou se vykonávají některá ustanovení zákona o soukromých bezpečnostních službách. Všeobecné podmínky pro podnikání fyzických osob:

·         Věk 21 let

·        Způsobilost k právním úkonům

·        Bezúhonnost;

·        Spolehlivost;

·        Zdravotní způsobilost;

·        Má požadovanou odbornou způsobilost;

·        Má trvalý pobyt na území Slovenské republiky.

Odborná způsobilost má dvě složky:

·        Získání průkazu odborné způsobilosti pro výkon fyzické ochrany nebo pátrání;

·        Vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo odborné bezpečnostní služby ( může být i neúplné a to v rovině bakalář – Bc. Dále je požadavek praxe v oboru právo nebo bezpečnostní praxe nejméně 10 roků a čas od výkonu této praxe není delší jak 5 roků. Další povinností kvalifikace je kvalifikační zkouška před zkušební komisí Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Pro právnické osoby platí:

·        Fyzická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby nebo členem statutárního orgánu, splňuje podmínky jako fyzická osoby pro výkon detektivních služeb;

·        Podmínky fyzické osoby pro výkon detektivních služeb musí splňovat i osoba, která má nejméně 20 % podílu v právnické osobě;

·        Všeobecní způsobilost právnické osoby z hlediska bezúhonnosti a spolehlivost;