Zpravodajství

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA ZAHRNUJE:

Konkurence je v podstatě základním atributem všeho živého a jenom díky ní probíhá evoluce.

Lidé se od ostatních tvorů odlišují právě tím, jak díky svému mozku dokáží ke zvýšení své „konkurenceschopnosti“ shromažďovat, zpracovávat a využívat informace.

V případě, že se jedná o využívání této schopnosti samotným jednotlivcem, nazývá se to inteligence. V případě, že se jedná o využívání této schopnosti formou organizované činnosti ve prospěch jednotlivce, tak se hovoří o zpravodajství.

ZPRAVODAJSTVÍ je třeba chápat jako cestu k dosažení ZNALOSTI. Podnikatelské či komerční zpravodajství je tedy cestou k  dosažení MENEGMENTU ZNALOSTI (znalostního managementu). Představuje KOMPLEXNÍ DETEKTIVNÍ OCHRANU EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ.

K dosažení úspěchu v oblasti ekonomické je třeba umět definovat cíle a dosáhnout je.

Základem dosažení jakéhokoliv cíle je umění získat, zpracovat a využít informace – znalost. Zpravodajství musí dávat odpovědi – znalosti jak pro rozhodnutí operativního, taktického tak i strategického rázu. Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení. Jde o schopnost vyhledat, filtrovat a interpretovat informace ve smysluplných souvislostech.

Zpravodajskému procesu musí předcházet ZPRAVODAJSKÉ PLÁNOVÁNÍ , které musí dát:

 • Představu ( obraz ) potřeby zpravodajského produktu (informace);
 • Požadavky a cíle využití zpravodajského produktu (informace);
 • Rešerši stávajících zpravodajských produktů (informací) v daném směru zaměření;
 • Strategii zpravodajského zaměření.

Podnikatelské zpravodajství OBSAHUJE:

 • OFENZIVNÍ (AKTIVNÍ) zpravodajství;
 • OBRANNÉ zpravodajství;
 • VLIVOVÉ zpravodajství.
konku_1
konku_2
konku_3
konku_4

V oblasti PODNIKATELSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ je pro konečného uživatele (znalostní management), velmi významné vedle obsahu výsledného informačního (zpravodajského) produktu i FORMA předaného informačního produktu.

Zpravodajský produkt musí být zpracován do formy (podoby) přístupné pro konečného uživatele. V tomto směru je velmi přínosné zpracování informací do grafické podoby – vyjádření informace v grafické podobě s odkazem na textové části. V grafickém vyjádření musí být akceptovány vzájemné vztahy a souvislosti.

Podnikatelské zpravodajství OBSAHUJE:

 • OFENZIVNÍ (AKTIVNÍ) zpravodajství;
 • OBRANNÉ zpravodajství;
 • VLIVOVÉ zpravodajství.
konku_5

OFENZIVNÍ PODNIKATELSKÉ (KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ

Podstatou ofenzivního podnikatelského zpravodajství jsou postupy:

 • jimiž je možno odhalit strategii konkurence a využít ji ve prospěch vlastní organizace (podniku společnosti, firmy, instituce, organizace apod.),
 • zajistit informace marketingového charakteru a další informace potřebné pro podnikání:
 • Informace marketingové;
 • Informace o technologiích;
 • Informace o konkurenci;
  Ostatní informace.

Informace je ale prvým stupněm činnosti, cílem je znalost.

Ofenzivní zpravodajství zajišťuje

konku_6

OBRANNÉ PODNIKATELSKÉ (KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ

Zahrnuje a musí zajišťovat:

 • Personální bezpečnost;
 • Režimovou bezpečnost;
 • Bezpečnost technických prostředků;
 • Bezpečnost programových (softwarových) prostředků;
 • Bezpečnost dat informací, znalostí a KNOW HOW, ochranu technologických procesů;
 • Bezpečnost komunikačních systémů a cest;
 • Fyzickou bezpečnost;
 • Aktivní ochranu proti úniku informací a dat;
 • Ochranu obchodních aktivit;
 • Aktivní ochranu proti dezinformacím a působení vlivového zpravodajství konkurence.
konku_7

VLIVOVÉ PODNIKATELSKÉ (KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ

Nejčastějšími metodami vlivových opatření (lobby) jsou:

 • Metoda veřejné či cílené argumentace a odborně věcného přesvědčování;
 • Asertivní metody;
 • Demonstrativní metody;
 • Metody veřejné či cílené dezinformace.

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V OBLASTI BI & KM CONSULTING:

„International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts“(IALEIA)

www.ialeia.org

 • Sdružuje analytiky z oblasti bezpečnostních, policejních a detektivních služeb.
 • Cílem IALEA je definovat a šířit standardy a etický kodex pro práci v dané oblasti.

 

„Society of Competitive Intelligence Professionals“

Mezinárodní organizace profesionálů v oblasti podnikatelského (komerčního) zpravodajství.