Odborné články

Moderní trendy soukromé detektivní činnosti

ÚVOD DO PROBLEMATIKY :

odb_clanky_1

Soukromá detektivní činnost již zaujala své nezastupitelné místo v každém právním státě s občanskou společností a s tržní ekonomikou. Je tomu tak, i když s jistými výhradami, i v České republice. Od listopadu 1989, kdy sektor soukromých detektivních služeb vznikl, resp. došlo k jeho znovuzrození, ušly tyto služby nemalý kus cesty a zkonsolidovali se. Přesto, ale hlavní úkoly zatím před nimi stojí a své skutečné místo teprve musí zaujmout. V ČR zatím nedošlo k plnému pochopení významu, místa a úlohy sektoru soukromých detektivních služeb ( soukromé detektivní činnosti) při zajišťování detektivní ochrany ekonomických zájmů a při rozvoji podnikatelského zpravodajství a managementu znalostí ( BUSINESS INTELLIGENCE či COMPETITIVE INTELIGENCE & KNOWLEDGE MANAGEMENTU). Celosvětové trendy v sektoru soukromých detektivních činností se přesouvají právě do ekonomické oblasti. Soukromá detektivní činnost není již stejná jako byla někdy ve 20 a dalších létech minulého století, kdy její těžiště bylo ve sledování nevěrných manželů a manželek. Soukromá detektivní činnost se stává kvalifikovanější a její těžiště je třeba spatřovat zejména:
V shromažďování informací o důkazech, důkazních prostředků a důkazů potřebných pro soudní kauzy a správní řízení pro potřeby občanů ( jde o soudní kauzy civilně právní, obchodně právní i trestní). Zvláště významná je zde spolupráce s advokáty. I v ČR novelou trestního řádu a přesunem těžiště trestního dokazování před soud ( jakýsi prvek anglosaského právního systému) se zvyšuje úloha advokátů a spolu s tím i úloha soukromých detektivních služeb.

V detektivní prevenci v oblasti ekonomické ochrany. Jde zejména o oblast:
a) personální bezpečnosti;
b) informační bezpečnosti;

V shromažďování informací o důkazech, důkazních prostředků a důkazů potřebných pro soudní kauzy a správní řízení pro potřeby podnikatelských subjektů. Jde zejména o kauzy pracovně právní, obchodně právní apod.

V detektivním rozkrývání ( vyhledávání) latentní ekonomické ( hospodářské) kriminality. Pokud jde o latentní ( skrytou) ekonomickou kriminalitu, která neohrožuje zájmy státu, ale pouze samotného podnikatelského subjektu, jde v rozkrývání latentní hospodářské kriminality o primární záležitost právě samotného podnikatelského subjektu. Policie se zajímá o případy subsidiárně ( podpůrně) a řeší především případy registrované kriminality.

V podnikatelském zpravodajství ( Business Intelligence, či Competitive Intelligence = podnikatelské zpravodajství, či konkurenční, nebo soutěživé, nebo komerční zpravodajství) jako vytváření předpokladů pro znalostí management ( management znalostí) podnikatelských subjektů a k jeho podpoře. Jedná se o nový trend v činnosti sektoru soukromých detektivních služeb, který ale v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou, tak zrovna nový již není. V této oblasti existuje dokonce mezinárodní organizace profesionálů Business či Competitive Intelligence ( BI či CI) a Knowledge Managementu (KM) pod názvem SCIP – Society of Competitive Intelligence Professionals. Česká komora detektivních služeb a její členové usilují o rozvoj a podporu podnikatelského zpravodajství v ČR, ale i dalších forem detektivní ochrany a podpory ekonomických zájmů podnikatelských subjektů. Viceprezident České komory detektivních služeb pro informační technologie Ing. Tomáš VEJLUPEK ( ředitel společnosti TOVEK) je dokonce přímým členem SCIP a v listopadu 2001 se účastnil Evropské konference SCIP ve SRN v Mnichově a v dubnu 2002 Celosvětové konference SCIP v USA. V zemích s rozvinutou občanskou společností a tržní ekonomikou bylo v tomto směru napráno mnoho publikací, zejména pak v USA.

Velmi často si mnoho podnikatelských subjektů, mnoho ekonomů i mnoho politiků klade otázku. Jak je možné, že velké nadnárodní firmy zaujímají v ČR, ale i jinde tak velký tržní podíl? Možná jsou pouze dobrými obchodníky, propagují své výrobky tím správným způsobem, za správnou cenu, na pravém místě a v pravý čas. Či je snad v tom něco jiného ? Samozřejmě. Můžeme si být jisti, že ve svém hlavním sídle mají tyto firmy vysoce kvalifikované a vysoce rafinované a dobře zavedené útvary Business Intelligence nebo, že úzce spolupracují s vysoce kvalifikovanými firmami BUSINNESS INTELLLIGENCE &KNOWLEDGE MANAGEMENT CONSULTING. Bez nich by manageři zodpovědní za vytváření rozhodnutí a jejich firmy “ plácali jako ryby na suchu “ prostě by usychaly a byly odvanuty povětřím nadcházejících změn. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme něco co neví nikdo další.
Současná společnost,politika, ekonomika a tedy i stát jsou charakterizovány především:

Obrovským nárůstem globalizace. V ekonomice, politice i společenských vztazích se stírají hranice a vytvářejí se nadnárodní ekonomiky, nadnárodní politika i nadnárodní společnost.

Obrovským informačním nárůstem (bumem );
Nárůst informací v současném světě je obrovský, informace chrlí televize, noviny, časopisy, výstavy a veletrhy,je obrovský rozsah evidencí,registrací, archivů apod., je obrovský nárůst dat. Není v silách člověka klasickým starým způsobem všechny data a informace absorbovat. Nedostatek dat a informací, ale také jejich velký nadbytek zahlcuje a nevede ke znalosti. Znalost vyžaduje rafinerii informací, investigativní analýzu informací – výběr apod.( zpracování).

Informace se stávají velmi cenným, ale také drahým zbožím. Proto je třeba informace: a) získávat a zpracovávat;
b) vlastní a získané zpracované informace chránit ;

Rychlým rozvojem informačních technologií. Představují nástroj umožňující efektivní práci s informacemi i nástroj jejich ochrany.

II. NOVÉ - MODERNÍ POJETÍ SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH SLUŽEB:

Pokud, ale hodláme hovořit o nových – moderních trendech soukromé detektivní činnosti je třeba si říci něco více a především je třeba akceptovat v předu uvedené skutečnosti. Soukromý detektiv již není postavička s kostkovanou čepicí, lulkou, blokem a tužkou, ale je třeba ho chápat v moderním pojetí informačních technologií. V současných, ale zejména v nadcházejících ( budoucích) trendech je třeba soukromou detektivní činnost chápat jako průřez :

Klasické detektivní práce, s využitím klasických detektivních forem, metod a prostředků činnosti. Podle kvalifikovaných odhadů při řešení detektivních zakázek, zejména v oblasti ochrany a podpory ekonomických zájmů a podnikatelského zpravodajství, pouze zhruba 20 % informací je třeba získávat pomocí speciálních postupů – metod soukromé detektivní činnosti. Téměř 80% potřebných informací je možno získat z otevřených zdrojů pomocí vhodných informačních technologií.;

Informačních technologií, s využitím výpočetní techniky a moderních prostředků komunikace, směřující k rafinerii informací z otevřených zdrojů a investigativní analýze s využitím počítačové a komunikační techniky a softwarových vybavení. Využití informačních technologií, při rafinerii informací z otevřených zdrojů a při investigativní analýze informací, nesmírně zkvalitňuje ale také zrychluje soukromou detektivní činnost. To co by soukromý detektiv klasickými postupy musel zajišťovat velmi dlouho dobu, často i několika měsíců, to je možno s využitím informačních technologií zajistit ve velmi krátkém čase několika hodin. Moderní informační technologie dokáží vyhodnotit a rafinovat do potřebné podoby nesmírné množství informací. Dokáží vyhodnotit v krátkém časovém úseku často i desítku milionů dat. Existují kvalifikované odhady, že 70 -80% všech informací potřebných pro řešení pochází z tzv. otevřených zdrojů a je možné je získat s využitím vhodných informačních technologií.

Lobbyingu, jakožto moderní, vědecky propracované oblasti zajišťování vlivu a prosazování zájmů.

odb_clanky_2

Tyto skutečnosti jasně vyplývají a jasně byly potvrzeny konferencemi SCIP jak v Mnichově, tak v USA.Soukromá detektivní činnost, pokud není propojena s informačními technologiemi je polovičatá a v současné době i tzv. “ bezzubá “ Nepochopení těchto aspektů nových moderních trendů v soukromé detektivní činnosti , význam, místo a úlohu detektivních činností degraduje. Soukromé detektivní služby jsou, resp. by měly být, v současné době moderně chápanou profesí informačních a zpravodajských odborníků, a nikoliv jako pouhá “ OČKA „..
Do sektoru moderního pojetí komerčních ( soukromých)í detektivních, informačních a zpravodajských služeb ( např. Podnikatelského zpravodajství) v posledních létech v zemích, Západní Evropy a zejména v Americe vstupují špičkoví specialisté kriminálních policií a státních tajných služeb.Tím je také patrná vysoká profesionalizace tohoto sektoru služeb a potvrzuje to rovněž význam tohoto sektoru.
Česká komora detektivních služeb těmto skutečnostem věnuje maximální pozornost.
Viceprezident ČK DS Ing. Tomáš VEJLUPEK, který je v rámci ČK DS odpovědný právě za rozvoj informačních technologií, zpracoval a prezídium, posléze i Sněm ČK DS potvrdil PROJEKT INFOBROKER. Dochází zde k propojení systému a sdružení provozovatelů elektronických informačních služeb sdružených v SPEIS, ( technologií) se systémem detektivních činností a provozovatelů detektivních služeb sdružených v ČR ČESKÉ KOMOŘE DETEKTIVNÍCH SLUŽEB (ČK DS), jakožto živnostenském společenstvu Hospodářské komory ČR Propojení těchto dvou oblastí vytváří nové pojetí služeb zahrnujících detektivní služby, informační technologie a lobbying. Vytváří se specializované pracoviště společně provozované a obhospodařované SPEIS a ČK DS označené jako INFOBROKER.

III. SYSTÉM INFOBROKER:

odb_clanky_3

INFOBOKER představuje, podle projektu vypracovaného Ing. Tomášem VEJLUPKEM (specialista na informační technologie, člen mezinárodní organizace SCIP a ředitel společnosti TOVEK) , KOMERČNÍ ZPRAVODAJSKOU SÍŤ.
DEFINICE INFOBROKER :

INFOBROKER – komerční zpravodajská síť, představuje systém propojení členů dané komunity lidí do informační sítě, která umožňuje zhodnocovat individuální schopnosti členů libovolné organizace (komunity) za účelem efektivnějšího využívání informací při naplňování společných cílů a osobních ambicí
Jediným skutečným zdrojem informací jsou lidé . Ti představují tzv. primární informační zdroje. Organizace, ve které neexistuje systematický způsob využívání informací od vlastních členů, je ve stejné situaci jako člověk, který by nevyužíval a nerozvíjel své osobní kontakty a který by své jednání založil jen na tzv. sekundární informační zdroje ( co si přečte v novinách či co uslyší v televizi ).
Tato síť je tvořena nezávislými fyzickými či právnickými osobami a to za účelem efektivního využití disponibilních kapacit členů sítě a vznikajících příležitostí identifikovaných vně i uvnitř sítě. Stručně řečeno má li některý člen sítě volnou kapacitu nabídne ji ostatním členům sítě stejně tak má- li některý člen sítě potřebu zadat někomu část své zakázky jako subdodávku, obrátí se opět na členy sítě. Cílem infobrokeru – komerční zpravodajské sítě je i v rámci lobbyingu kvalifikovaně nabídnout volné kapacity klientům ( zájemcum o soukromé detektivní, informační a zpravodajské služby ).

 

V rámci INFOBROKERU – Komerční zpravodajské sítě je základem:

 • Metodika komunikace a distribuce informací ( řízený tok informací) prostřednictvím internetu ( E-mailu) a mobilních zařízení.
 • Efektivní využívání informací ze sítě.
 • Využití moderních informačních technologií pro vyhledávání, třídění a analýzu informací.
  Můžeme si položit otázku, proč se do INFOBROKERU – komerční zpravodajské sítě zapojit ??
 • Na něco nestačím sám a bez rychlé dohody s někým jiným bych příležitost stejně nevyužil a možná i dlouhodobě klienta ztratil – sám na to z různých důvodů nemám nap. specializace, kapacita apod. ( PROJECT CALL TO MASTERS).
 • Nejsem dostatečně využit nebo neumím prodat – nemám dobré obchodní kontakty ( SERVICE NEW /ALTR TO BROKERS).
 • Lidé ( občané i představitelé podnikatelských subjektů) se na mě s něčím obracejí a nemohu jim vždy/právě vyhovět – nemá to kdo udělat ( TASK CALL TO
  V rámci INFOBROKERU – Komerční zpravodajské sítě působí specializované ( speciálně zaměřené) subjekty ( jelikož Komerční zpravodajská síť může mít nadnárodní vztahy užívají se zaběhlé anglické pojmy ) :
 • SOURCE (zdroj):
  – jde o subjekt komerční zpravodajské sítě, který chce v rámci sítě zachovat svou anonymitu a který je pro své služby oprávněn nabízet v síti pouze prostřednictvím zvoleného patrona. Služby zdroje mohou zahrnout poskytování:
  a) vlastních kapacit ( schopnost něco udělat);
  b) vlastních materiálních zdrojů ( peníze,nástroje, věc, nemovitost nebo např. informační technologie apod.)
  c) KNOW HOW a vlastní znalosti ( např. informace,zajištění kontaktů či přístupů apod.)
 • EXPERT:
  – jedná se o subjekt, který nemá osobní záruku patrona ( záruka spočívá například v profesionálním renomé), ale je dle pravidel INFOBROKERU – komerční zpravodajské sítě oprávněn nabízet své služby;
 • PATRON:
  – je to subjekt INFOBROKERU – komerční zpravodajské sítě, který je dle pravidel sítě oprávněn v síti nabízet služby zdrojů ( SOURCE) a expertů, a který za kvalitu a poskytování těchto služeb bere osobní záruku;
 • BROCKER:
  – je to subjekt INFOBROKRU- komerční zpravodajské sítě, který je dle pravidel sítě oprávněn nabízet služby jednotlivých členů sítě ( expert, patron, master) externím subjektům:
  a) uzavření smlouvy s klientem;
  b) uzavření dohody se členem sítě;
  c) kontrola plnění smlouvy ( dohody);
  d) Inkaso odměny od klienta / úhrada sankcí klientovi;
  e) Hodnocení podílů členů sítě na zisku/ ztrátě a jeho přerozdělování;
 • MASTER:
  – Je to subjekt INFOBROKRU – komerční zpravodajské sítě, který je dle pravidel sítě oprávněn koordinovat realizaci záměrů a využití kapacity sítě:
  a) zpracování plánů;
  b) úkolování členů sítě a kontrola plnění úkolů;
  c) hodnocení podílu členů sítě a kontrola plnění úkolů;
  d) hodnocení podílu členů sítě na zisku / ztrátě a jeho přerozdělování;;
 • MASBRO ( MASTER BROKER):
  – jde o subjekt INFOBROKRU – komerční zpravodajské sítě, který je dle pravidel sítě oprávněn nabízet realizaci záměrů s využitím kapacit sítě externím subjektům:
  a) zpracování plánů;
  b) uzavření smlouvy s klientem;
  c) úkolování členů sítě a kontrola plnění úkolů;
  d) inkaso odměny od klienta/ úhrada sankcí klientovi;
  e) výplata odměny členům sítě / inkaso sankce od členů sítě;
 • ADMIN :
  – Jde o subjekt komerční zpravodajské sítě – INFOBROKRU, který je odpovědný za určování pravidel sítě a za vytváření a provoz infrastruktury pro fungování sítě. Tuto pozici v rámci INFOBROKRU plní ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB, resp. její prezídium.

V souvislosti s provozováním komerční zpravodajské sítě – INFOBROKR se vyskytují dále tzv. externí subjekty. Jde zejména o :

 • PROVIDER ( poskytovatel):
  – Provider je subjekt jehož produkty nebo služby jsou využívány v síti prostřednictvím nebo na doporučení ADMINISTRÁTORA ( jde zejména o informační technologie, informační služby, komunikační služby apod.)
 • CUSTOMER ( zákazník):
  – jde o subjekt, který je odběratelem služeb sítě prostřednictvím jednoho nebo několika Brokerů;
 • CLIENT ( klient):
  – jde o subjekt pro který se realizuje zakázka ( poskytnutí služeb nebo realizace záměru);
 • COMPETITOR ( konkurent):
  – jde o subjekt, který chce z jakéhokoliv důvodu fungování sítě narušit nebo který službám sítě konkuruje, nebo který na službách chce na vlastní pěst profitovat;
 • TARGET ( cíl – předmět služeb)
 • ALLY ( spojenec – subjekt který má zájem na realizaci zakázky;
 • RIVAL ( protivník – subjekt který nemá zájem na realizaci zakázky;

Pro Komerční zpravodajskou síť- INFOBROKR platí, podle projektu zpracovaného Ing. Tomášem VEJLUPKEM, následující pravidla :

1. Členy sítě jsou pouze “ PATRONI “ a jejich kompletní seznam spolu s aktuálními kontakty je pomocí    služeb sítě poskytován všem členům sítě-
2. Každá “ PATRON “ se může stát “ BROKREM “ nebo “ MASTEREM “ na základě doporučení alespoň tří dalších “ PATRONŮ „. Seznam “ MASTERŮ “ a “ BROKERU “ spolu s aktuálními kontakty je pomocí služeb sítě poskytován všem “ PATRONŮM. “ SEZNAM BROKERŮ “ je pomocí služeb sítě zveřejňován existujícím a potencionálním zákazníkům.
3. Každý “ PATRON „osobně odpovídá za služby poskytované svými “ ZDROJI “ , jejichž seznam má pouze on sám, a komunikaci s nimi provádí podle svého vlastního uvážení. “ PATRON “ nesmí zdroji “ ZDROJI “ poskytovat jakékoliv informace o síti a musí zajistit aby “ ZDROJ “ nemohl zjistit, za jakým účelem od něj “ PATRON “ služby požaduje. Pro maximální snížení rizika úniku informací o účelu využívání služeb “ ZDROJE “ a pro zamezení konfliktu zájmů je každý “ PATRON “ povinen předpokládat situaci, že jeho “ ZDROJ “ je již “ ZDROJEM“ některého jiného “ PATRONA “ . Pokud se tato hypotéza potvrdí, je “ PATRON “ povinen buď druhého “ PATRONA“ identifikovat nebo přestat služby konfliktního “ ZDROJE “ v síti nabízet.
4. Každý “ ZDROJ “ se může stát “ EXPERTEM “ ( Identifikovaným zdrojem) na základě doporučení svého “ PATRONA “ a je pak zařazen do seznamu “ EXPERTŮ „, který je poskytován všem členům sítě. “ EXPERT “ pak odpovídá za poskytované služby pouze v rámci své poskytované záruky.
5. “ PATRONI “ zpracovávají nabídku svých služeb, které jsou schopni zajistit pomocí svých “ ZDROJŮ “ a “ EXPERTŮ “ a zasílají ji podle vlastního uvážení všem nebo pouze zvoleným “ BROKERŮM “ a “ MASTERŮM “ .
6. “ EXPERTI “ mohou zpracovávat nabídku svých služeb sami a za sebe a tato nabídka je pak pomocí služeb sítě zpřístupněna všem členům Komerční zpravodajské sítě – INFOBROKER.
7. Všichni členové sítě jsou povinni se podílet na zajištění a rozvoji služeb sítě ( finančně, organizačně). Za vlastní fungování sítě je pak odpovědný “ ADMINISTRÁTOR “ .
V rámci činnosti komerční zpravodajské sítě je třeba uvažovat s následujícími vztah:
Typ Název Popis

1.2.3. BUSINESS TransacionCommodity transferMoney transfer Uzavření obchodu, jednáníVýměna služebPřevod peněz
4.5.6. LEGAL DirectorEmploeeOwer ŘeditelZaměstnanecMajitel
7.8.9. RELATION ASSOCIATEMateLink SpolečníkKamarád = informační zdrojVztah
Česká komora detektivních služeb nabízí všem odborně způsobilým soukromým detektivům možnost zapojení se do KOMERČNÍ ZPRAVODAJSKÉ SÍTĚ i možnost stát se členem ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB s dalšími výhodami.

IV. ZÁVĚREM:

Za velký přínos k prosazování nových moderních trendů do soukromé detektivní činnosti je třeba považovat, od školního roku 2001/2002, nově zavedené bakalářské studium na Univerzitě Tomáše BATI ve Zlíně, fakultě technologické ve studijním programu Inženýrská informatika, studijní obor Informační technologie , zaměření BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT. Zde je jedním z nosných odborných předmětů předmět TECHNOLOGIE DETEKTIVNÍCH ČINNOSTÍ. Právě propojení informačních technologií s odborností předmětu Technologie detektivních činností, tedy propojení informačních technologií s formami, metodami a prostředky soukromé detektivní činnosti skýtá předpoklad vysoce odborně připravených absolventů uvedeného studia. K dalším nosným odborným předmětům patří technologie služeb ochrany majetku a osob a předmět Technologie bezpečnostně technických služeb.
AUTOR:

JUDr. František BRABEC
( prezident ČESKÉ KOMORY  DETEKTIVNÍCH SLUŽEB )