Aktuality

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROBLEMATICE KOMERČNÍ DETEKTIVNÍ SLUŽBY A DETEKTIVNÍ SERVIS:
JUDr. František BRABEC (Čestný prezident ČKDS)ZDE


STUDIJNÍ MATERIÁL K PROBLEMATICE KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS:
JUDr. František BRABEC (Čestný prezident ČKDS) – ZDE

Publikaci – učebnici >>KOMERCNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS:<< Autoři: František BRABEC&Jiří KAMENÍK  počet stran218 možno zakoupit přímo :

Ritas s.r.o. Pod Pekárnami 161/7, 190 00 Praha 9 nNebo objednat na: www.Ritas.cz;

Cena publikace >>KOMERCNÍ ZPRAVODAJSTVÍ A ZPRAVODAJSKÝ SERVIS:<<

  • Tištěná 176 Kč; ISBN978-80-908102-0-4
  • e-kniha v pdf. 132 Kč.  ISBN 978-80-908102-1-1(pdf.)

Recenze publikace: František Brabec a Jiří Kameník „Technologie komerčního zpravodajství a zpravodajského servisu“ –  ZDE

Česká komora detektivních služeb stále přijímá nové členy do svých řad. Jste osoba podnikající v oboru detektivních služeb a máte na to živnostenský list, či koncesi?

Kontaktujte tajemnici na sekretariat@ckds či na telefonním číslo 602 886 586 pro více informací ohledně přihlášky a podmínek členství.

Od listopadu 2019 se kancelář České komory detektivních služeb se přestěhovala “ 150 00 Praha 5, Plzeňská 2

V minulém týdnu byl na internetovém portálu Česká pozice zveřejněn článek o práci soukromého detektiva s názvem „Vážné riziko : privátní špioni

Zde je možnost přečíst si prohlášení Prezidia ČKDS a jejich žádost o veřejnou omluvu.

 

Prohlášení České komory detektivních služeb a žádost o omluvu

za zveřejnění článku Vážné riziko: privátní špioni

Česká komora detektivních služeb spolek, sdružující v České republice fyzické osoby a obchodní společnosti, zabývající se poskytováním detektivních služeb, považuje za nezbytné se vyjádřit k článku, který vyšel v internetovém magazínu Česká pozice dne 9.6.2017 pod názvem „Vážné riziko: privátní špioni“.

Autor článku Ondřej Koutník zde čitateli předkládá svůj názor na oblast podnikání v oboru komerční bezpečnosti, konkrétně služby soukromých detektivů, způsobem, který vykresluje soukromé detektivy jako osoby pohybující se za hranou zákona, ve smyslu nekalého získávání informací a obchodu s nimi. Pisatel také velmi povrchně a bez zjevné znalosti problematiky „interpretuje“ aktuální právní úpravu činnosti soukromých detektivů, která je součástí živnostenského zákona, se specifikací v navazující podzákonné normě Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, Příloha č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných – Služby soukromých detektivů. Zda tak činí záměrně nebo z neznalosti, ponechme zatím stranou.

Pro pořádek a za účelem seznámení široké veřejnosti s příslušnou aktuální právní úpravou, zde uvádíme předmětné právní normy a jejich znění, týkající se soukromých detektivů, aby se s nimi mohl každý, včetně autora inkriminovaného článku Ondřeje Koutníka, seznámit, případně si je sám dohledat a to:  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti, Obsahové náplně živností koncesovaných, SKUPINA 314: Ostatní, Služby soukromých detektivů – Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. Toto je aktuální právní úprava, podle které mohou svoji činnost vykonávat soukromí detektivové, jako soukromoprávní subjekty a nabízet služby za odměnu zájemcům, při čemž se na soukromé detektivy vztahují i ostatní zákony, tak jako na každého jiného občana, či firmu žijící a podnikající v České republice.

Dále považujeme za vhodné podotknout, že hlavní podstatou a smyslem existence služby soukromého detektiva, je spolupráce mezi ním a občanem, kdy občan, potažmo subjekty, jež vlastní, či jinak ovládá, může své zájmy uplatňovat, respektive je delegovat na soukromého detektiva. Mezi tyto zájmy patří například vyhledání osoby, vypátrání věci, zjištění pro něj důležitých informací, ale také prosazování svých práv a plnění povinností, daných mu zákonem. V této souvislosti lze, jako obdobu takovéto spolupráce, uvést příklady využívání služeb právního zástupce, daňového poradce, atp.

Ale zpět k páně redaktorovu článku. Ondřej Koutník již v názvu článku soukromé detektivy „zove špióny“, označuje za vážné riziko a popisuje jejich činnost jako nekalý obchod s chráněnými informacemi. Co tím sleduje, ví jen on sám, ale my soukromí detektivové, sdruženi v České komoře detektivních služeb, s jeho názorem nesouhlasíme a tímto jej žádáme, aby se nám omluvil a své pohnutky k napsání tendenčního článku, hrubě zkreslujícího realitu, vysvětlil. „CUI BONO Ondřeji Koutníku?“

Zároveň žádáme, aby internetový magazín Česká pozice, vedle omluvy pana redaktora, uveřejnil toto naše prohlášení a doporučujeme, aby o činnosti soukromých detektivů uveřejňoval fundované a korektní články, protože ojedinělé excesy jedinců, kteří zneužili získaných kontaktů z bývalého pracoviště a znalostí nezákonné činnosti, v žádném případě nelze přičítat kolektivní vině a spojovat s činností vykonávanou námi soukromými detektivy, jelikož do chráněných, státem spravovaných databází a spisů přístup nemáme, tudíž ani nemůžeme s informacemi zde obsaženými obchodovat. To mohou právě jen policisté.

 

Předem děkujeme za uveřejnění námi požadované omluvy a uvedení věcí na pravou míru, protože toto označení nás nejen dehonestuje, ale také materiálně – obchodně poškozuje.

Prezidium České komory detektivních služeb, spolek

Ve spolupráci s Asociací osobních strážců jsme pro vás připravili nabídku aktuálních kurzů s výraznou slevou pro členy ČKDS.

Pro velkou úspěšnost je zde opakování manažerských kurzů. V tuto chvíli jsou vypsané termíny na dva zajímavé kurzy.

21. června 2017 proběhne kurz Základy obchodní komunikace a týden na to, dne 28. června 2017 poslední z této série kurz Komunikace na společenských akcích / etiketa stolování. Přihlásit se můžete rovnou online proklikem, či emailem na sekretariat@aoscr.cz

 

Veškerou nabídku najdete na kurzy.aoscr.cz

Chcete udělat něco pro své zdraví a přitom podpořit dobrou věc? Ideální příležitost budete mít v sobotu 27.5.2017 kdy se bude konat 5. Ročník Pochodu pro pohřešované děti. Pochod začíná ve 13 hodin v Praze v Proseckém parku Přátelství. Na vaši účast se těší organizátor akce, Nadační fond Ztracené děti.

Sraz účastníků bude v parku Přátelství u restaurace u Šenkýřů u dětského hřiště, kde bude již od 12 hodin připraven doprovodný program, takže nás rozhodně nepřehlédnete.  Trasa pochodu měří zhruba 2 km. Povede parkem pod bobovou dráhou dolu do Vysočan, kde zakončíme pochod v parku Podvinní kolem 14.00 hodin. Na místě již bude od 12 hodin probíhat program pro děti i rodiče za doprovodu kapel.

Více informací získáte na facebooku Nadační fond Ztracené děti, nebo www.nfztracenedeti.cz

Dne 31.3.2017 proběhl celorepublikový sněm na kterém se mimo jiné odsouhlasily nové Stanovy České komory detektivních služeb. K dispozici v sekci pro členy.

17. května 2016 bylo poprvé použito nové logo, které je ve 3D provedení. Pro srovnání ještě staré logo

partner_default1
partner_default2
partner_default1